Bài nói tiếng anh về phương tiện giao thông

Để di chuyển tự vị trí này đến vị trí khác những chúng ta có thể thực hiện xe đạp, xe cộ sản phẩm công nghệ, ô tô xuất xắc xe buýt, chúng phần nhiều là hầu như phương tiện giao thông thêm bó với cuộc sống mỗi ngày của con tín đồ. Vậy Tên những phương tiện đi lại giao thông vận tải vào Tiếng Anh được viết cùng phát âm như vậy nào? Hãy tò mò qua bài viết tiếp sau đây. Phương thơm luôn thể giao thông con đường bộ
 UKUS 
Car/kɑː(r)//kɑːr/ô tô
Bicycle/ bike/ˈbaɪsɪkl/ hoặc /baɪk//ˈbaɪsɪkl/ hoặc /baɪk/xe pháo đạp
Motorized bicyble/ˈməʊtəraɪzd ˈbaɪsɪkl//ˈməʊtəraɪzd ˈbaɪsɪkl/Xe đạp điện
Motorcycle/ motorbike/ˈməʊtəsaɪkl/ hoặc /ˈməʊtəbaɪk//ˈməʊtərsaɪkl/ hoặc /ˈməʊtərbaɪk/xe cộ máy
Scooter/ˈskuːtə(r)//ˈskuːtər/xe tay ga
Truck/ lorry/trʌk/ hoặc /ˈlɒri//trʌk/ hoặc /ˈlɔːri/xe pháo tải
Van/væn//væn/xe cộ tải nhỏ
Minicab/Cab/ˈmɪnikæb/ hoặc /kæb//ˈmɪnikæb/ hoặc /kæb/xe cho thuê
Tram/træm//træm/Xe điện
cyclo/ˈsaɪkləʊ//ˈsaɪkləʊ/Xe xích lô
=> Tìm phát âm từ bỏ vựng Tiếng Anh về mặt đường phố Phương một thể giao thông vận tải công cộng
 UKUS 
Bus/bʌs//bʌs/xe pháo buýt
Taxi/ˈtæksi//ˈtæksi/xe pháo taxi
Tube/ tjuːb//tuːb/tàu năng lượng điện ngầm
Underground/ˌʌndəˈɡraʊnd//ˌʌndərˈɡraʊnd/tàu điện ngầm
Subway/ˈsʌbweɪ//ˈsʌbweɪ/tàu điện ngầm
High-speed train/ˌhaɪ ˈspiːd treɪn//ˌhaɪ ˈspiːd treɪn/ tàu cao tốc
Railway train/ˈreɪlweɪ treɪn//ˈreɪlweɪ treɪn/tàu hỏa
Coach/kəʊtʃ//koʊtʃ/xe khách
 Phương thơm tiện giao thông vận tải đường thủy
 UKUS 
Boat/bəʊt/ /boʊt/ thuyền
Ferry/ˈferi//ˈferi/phà
Speedboat/ˈspiːdbəʊt//ˈspiːdboʊt/tàu khôn xiết tốc
Ship/ʃɪp//ʃɪp/tàu thủy
Sailboat/ˈseɪlbəʊt//ˈseɪlboʊt/thuyền buồm
Cargo ship/ˈkɑːɡəʊ ʃɪp//ˈkɑːrɡoʊ ʃɪp/tàu chsinh hoạt mặt hàng trên biển
Cruise ship/kruːz ʃɪp//kruːz ʃɪp/tàu du ngoạn (du thuyền)
Rowing boat/ˈrəʊɪŋbəʊt//ˈrəʊɪŋ boʊt/thuyền gồm mái chèo
Submarine/ˌsʌbməˈriːn//ˌsʌbməˈriːn/Tàu ngầm
Canoe/kəˈnuː//kəˈnuː/Xuồng
 Phương một thể hàng không
 UKUS 
Airplane/ˈeəpleɪn/ /ˈerpleɪn/ đồ vật bay
Helicopter/ˈhelɪkɒptə(r)//ˈhelɪkɑːptər/trực thăng
Hot-air balloon/ˌhɒt ˈeə bəluːn//ˌhɑːt ˈer bəluːn/khinh khí cầu
Glider/ˈɡlaɪdə(r)//ˈɡlaɪdər/Tàu lượn
Propeller plane/prəˈpelə(r) pleɪn//prəˈpelər pleɪn/Máy bay hộp động cơ cánh quạt
*

Chuyên mục: Tin tức