Bài tập câu bị đông trong tiếng anh có đáp án

Học giải pháp gửi từ bỏ câu chủ động (Active voice) thanh lịch câu tiêu cực (Passive voice) thiệt tiện lợi chúng ta gồm tin không? Lý ttiết không băn khoăn, cực nhọc lưu giữ nhưng còn hỗ trợ giải quyết và xử lý siêu nhanh những dạng bài bác tập liên quan đến câu bị động. Sau trên đây công ty chúng tôi xin ra mắt đến cho chính mình đa số bài bác tập câu bị động bao gồm kèm câu trả lời đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh có đáp án


*

Tổng thích hợp bài xích tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬPhường CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm cùng sửa lỗi không đúng trong những câu bên dưới đây

1.That cake made for my birthday buổi tiệc nhỏ.

2. A novel are being read by Jlặng.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.


4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển các câu sau sang trọng câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should bởi your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.


➔___________________________________.

5. She will open her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had to lớn postpone the meeting because the trùm was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Notoàn thân told hyên that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu dưới đây sao cho nghĩa ko biến hóa.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her lớn school.

➔___________________________________.

3. I have sầu my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Easeus Data Recovery Wizard 13, Easeus Data Recovery Wizard Pro 14

Exercise 4: Chia những đụng từ sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.


ĐÁPhường ÁN

Exercise 1:

1. made ➔ was made (that cake là nhà ngữ chỉ đồ cần chẳng thể ở dạng chủ động cần chuyển thành bị động)

2. are ➔ is (a novel là chủ ngữ số ít)

3. cutting ➔ cut (cấu tạo tiêu cực “have + O + Ved/PII)

4. built ➔ was built (this house là chủ ngữ chỉ thiết bị đề nghị tất yêu ở dạng chủ động bắt buộc chuyển thành bị động)

5. gave sầu ➔ was given (được Tặng Kèm do bạn thân của mình – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by Nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had khổng lồ postpone because the trùm was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came baông xã.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to lớn study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to school by her father.

3. I have sầu the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said khổng lồ be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to have sầu built bridge 2 years ago.

6. I want to be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn nắn tiểu tmáu đã làm được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(vệt hiệu: every day yêu cầu phân chia bị động sinh hoạt thì bây chừ đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(vết hiệu: last month đề nghị chia câu thụ động sinh hoạt thì thừa khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(vệt hiệu: tonight đề xuất phân chia câu thụ động làm việc thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu công ty động)

6. His car needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(kết cấu tiêu cực của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(lốt hiệu: yet đề nghị phân chia câu thụ động ngơi nghỉ thì bây chừ trả thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… đề nghị phân chia câu bị động sinh hoạt thì ngày nay tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(lốt hiệu: years ago bắt buộc chia câu thụ động sinh sống thì vượt khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

Xem thêm: ‎Bigone Game Bigone Game Bài Tiến Lên On The App Store, Why The Dodgers Should Worry About Ji

(vết hiệu: yesterday cần phân chia câu thụ động sinh sống thì thừa khứ)


Thực hành những dạng bài xích tập về câu thụ động trong giờ anh rất quan trọng đến học sinh để sở hữu kết quả cao trong số bài bình chọn.


Chuyên mục: Tin tức