Bài tập câu hỏi wh question có đáp án

lúc học tiếng anh, ta gặp mặt không hề ít tự nhằm hỏi tuy vậy lại không rõ phương pháp sử dụng với nghĩa của chúng thế nào.Từ nhằm hỏi thường Tiên phong câu, giống hệt như tên thường gọi, mục tiêu của bọn chúng là nhằm hỏi, làm rõ văn bản trong thắc mắc. Bài viết này để giúp các bạn tìm hiểu rõ rộng về vấn đề này này nhé. Dưới đây là kỹ năng căn uống bản về từ để hỏi, các bạn thuộc phát âm với tham khảo nhé. When? => Hỏi về thời gian Where? => Hỏi về nơi chốn Who? => Hỏi biết tin về tín đồ Why? => Hỏi lý do, nguyên nhân How? => Hỏi về đặc điểm của sự việc đồ vật, vấn đề, cách thức, cách thức What? =>Hỏi về trang bị / chủ kiến / hành động Which (one)? => Hỏi đọc tin về việc lựa chọn How much? => Hỏi về Chi tiêu, lượng (ko đếm được) How many? => Hỏi về lượng (đếm được) How long? => Hỏi về thời gian How often? => Hỏi về cường độ liên tục How far?=> Hỏi về khoảng chừng cách


Bạn đang xem: Bài tập câu hỏi wh question có đáp án

*

Dưới đây là một vài bài xích nhằm những thực hành nhé. Bài 1: Đặt câu hỏi cho chỗ gạch men chân dưới đây1.My younger sister is five years old.2. Lan often goes to lớn school by xe đạp.3. Lisa is doing her homework at the moment.4. Xuan gave me an interesting book on my birthday.5. Her voice is so beautiful và sweet.6. I won the first prize in a competition last year.7. My mother is in Ha Noi at the moment.8. Lan was absent from school because she was siông chồng.9. The questions in this examination are so difficult.10. They often go to lớn the beach every summer holiday.11. The teacher was so angry because a half of the class didn’t do their homework.12. Jin often plays soccer every afternoon after school with his friends.13. Phuong is the best student in my class.14. There are two books & two pens on the table.15. They are planting some roses in the garden.16. Nam often watch TV 3 hours a day.17. Duc often visits his grandparents on the weekend.18. I stayed in Korean for five months.19. Trang bought a half kilo of cheese yesterday.20. It usually takes us fifteen minutes lớn get to lớn school on foot.Bài 2: Chọn đáp án thích hợp điền vào khu vực trống1.______ school vì you go to? -I study at Hai Ba Trung secondary school.WhatWhenWhichWhere2. _____ vì you live? -I live sầu in Ha Noi.WhenWhereHowWhat3. ______ is Lan"s birthday? -Next Friday.WhenWhatWhichWhere4.______ did you go last night? -I visited my grandfather"s house.WhenWhatWhereWhich5. _____ is your favourite subject? -Math.WhatHowWhichWhen6. _____ did she go to the hospital? -Because she was siông xã.WhenHowWhatWhy7. ______ will you come back lớn school? -Maybe the 1st of August.HowWhenWhereWhat8. ______ pens are there on the table? -TwoHowHow manyHow oftenHow long9.

Xem thêm: Sitting, Resting, And Not Worrying, Ending The Vicious Circle Of Negative HabitsXem thêm: Kích Thước Landing Page - Điều Chỉnh Kích Thước Ảnh

______ is it from your house khổng lồ school? -About five sầu kilometres.How oftenHow manyHow farHow10. ______ vì chưng you feel? -I’m a bit tired.HowWhatWhenWhich11. _____ did Ha fail the exam? -Because she didn’t study the lessons carefullyWhatWhereWhyHow12. _____ bởi you often go to lớn school? -By bike.WhatHowWhenWhich13. ______ bởi vì you usually vị in the evenings? -I often go out with my friends or watch TV at trang chủ.WhichWhenHowWhat14. _____ did you buy this lovely dress? -The siêu thị at 135 Le Hong Phong Street.HowWhatWhereWhen15. ______ does the bank close? -About 5pm.WhenWhatWhichWhere16. _______ is the chạy thử today? -It is rather difficult. But I did it well.WhatWhichWhenHow17. ______ vì chưng you live sầu with? -I live with my parents.WhatWhenWhoWhere18. ______ are your hobbies? -I like reading and drawingWhichHowWhereWhatĐÁP ÁN Bài 1: 1.How old is your younger sister?2. How does Lan often go lớn school by bike?Giải thích: khi muốn hỏi về phương tiện, ta cần sử dụng ‘How+ trợ đụng từ+ chủ ngữ+ hễ từ’Ví dụ: Bố các bạn đi làm việc bởi phương tiện gì?=> How does your father get to work?3. What is Lisa doing at the moment?4. What did Xuan give sầu you on your birthday?5. How is her voice? 6. When did you win the first prize in a competition?7. Where is your mother at the moment?8. Why was Lan absent from school?9. How are the questions in this examination?10. Where bởi they often go every summer holiday?11. Why was the teacher so angry?12. Who does Jin often play soccer every afternoon after school?13. Who is the best student in your class?14. How many books và pens on the table? 15. How many roses are they planting in the garden?16. How often does Nam often watch TV?17. Who does Duc often visit on the weekend?18. How long did you stay in Korea?19. When did Trang buy a half kilo of cheese?đôi mươi. How long does it usually take us lớn get khổng lồ school on foot?Bài 2:C B AC AD => Trong câu trả lời gồm tự ‘ Because’ cần ta sử dụng từ để hỏi ‘ Why’ để hỏi nguyên nhân, nguim nhân.BBCACBDCADCD

Chuyên mục: Tin tức