Bài Tập Mệnh Đề Chỉ Mục Đích Có Đáp Án

Mệnh đề chỉ mục đích: to/ in order to, in order thay/ so as to/ so that là những cấu trúc ngữ pháp bạn thường hay gặp phải trong các bài thi Tiếng Anh. Cũng có nhiều bạn nhầm lẫn giữa các cấu trúc này mà bị mất điểm trong cái bài kiểm tra, do đó IELTS Vietop xin chia sẽ với các bạn cấu trúc điểm ngữ pháp này và bài tập có đáp án để bạn dễ ôn luyện hơn nhé.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề chỉ mục đích có đáp án


*
*
Mệnh đề chỉ mục đích trong Tiếng Anh

Các mệnh đề chỉ mục đích to/ in order to, in order thay/ so as to/ so that đều có nghĩa là để mà.

To – infinitive

In order to

So as to + V (bare- inf.)

Ví dụ:

I try to study to pass my next exam.He studies hard so as not to fail in the exam

S + V + so that + S + will/would + V(bare)

in order that can/ could

in order that can/ could

Ví dụ:

I try all my best to study English in order that I can find a better job.He hurried so that he wouldn’t miss the train.

For + nouncũng có thể được dùng để nói đến mục đích của ai khi làm điều dì đó.

Ví dụ:

She went back to school for further education <= she went back to school to study more> (cô ấy quay trở lại trường để học thêm)

– Chúng ta có thể dùng to-infinitive hoặc for+ verb-ing để nói về công dụng của một vật.

Ví dụ:

This knife is only used to cut/ for cutting bread. (Con dao này chỉ được dùng để cắt bánh mỳ.)

– Nhưng chúng ta không dùng for+ verb-ing để nói về một hành động cụ thể.

Ví dụ:

I used this knife to cut bread. (Tôi dùng con dao này để cắt bánh mì.)

– Cấu trúc for + object+ to + infinitive có thể đuọc dùng để nói đến mục đích liên quan hành động của người nào khác.

Ví dụ:

I left the door unlocked for Harry to get in. (Tôi đã không khóa cửa để Harry vào được.)

Bài tập

1. He left home early _________ he could arrive at the station on time.

A. because of B. in order to C. although D. so that

2. He works hard_________ help his family.

A. so as that B. in order to C. in order that D. A and B are correct

3. She turned down the radio so that she wouldn’t disturb the neighbors.

A. She turned down the radio so as not to disturb the neighbors.

B. She turned down the radio in order not to disturb the neighbors.

Xem thêm: Ts Lê Thẩm Dương Sinh Năm Bao Nhiêu, Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của “Tiến Sĩ Triệu View”

C. She turned down the radio in order that she wouldn’t disturb the neighbors.

D. All are correct.

4. He gave me his address. He wanted me to visit him.

A. He gave me his address so as to visit him.

B. He gave me his address for me in order to visit him.

C. He gave me his address in order for me to visit him.

D. He gave me his address in order to for me visit him.

5. He studies hard. He doesn’t want to fail in the exam.

He studies hard _________fail in the exam.

A. not to B. so as not to C. in order to D. so that

6. Mary jogs everyday ________ lose weight.

A. so she can B. so that she can C. because she can D. so that to

7. You should look up the meaning of the new in the dictionary _______ misuse it

A. so as to B. to C. so as not to D. so that

8. He lighted the candle ________ he might read the note.

Xem thêm: Top Các Trang Mạng Xã Hội Phổ Biến Ở Việt Nam & Thế Giới 2021

A. so that B. and C. because D. as a result

9. He turned off the lights before going out _______ waste electricity.

A. so that not B. as not to C. in order that not D. so as not to

Đáp án

1. D 6. B

2. B 7. C

3. D 8. A

4. C 9. D

5. B

Chúc bạn học tập và thi đạt kết quả cao. Và hãy chia sẻ bài viết Sử dụng mệnh đề chỉ mục đích trong IELTS này nếu bạn thấy hữu ích nhé!