Bài Tập Thì Quá Khứ Hoàn Thành Có Đáp Án

Trong giờ Anh thì thừa khứ đọng dứt gồm phương pháp sử dụng hơi phức hợp, dễ gây lầm lẫn và trở ngại cho người học. Trước khi ban đầu làm cho bài tập, họ hãy thuộc ôn qua một chút ít kiến thức chủ công tuyệt nhất của thì thừa khứ đọng trả thành nhé:

Tóm tắt giải pháp cần sử dụng thì vượt khđọng trả thành

1. Cách dùng

Diễn tả một hành động diễn ra trước một hành động không giống trong vượt khứDùng mô tả hành động trước một thời hạn xác định trong quá khứSử dụng vào câu ĐK các loại III

Ví dụ: Hôm qua khi cô ấy mang đến, công ty chúng tôi đang ăn uống trưa hoàn thành.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành có đáp án

Cửa Hàng chúng tôi đã ăn uống trưa xong”: xẩy ra trước, phân chia nghỉ ngơi quá khđọng hoàn thành

lúc cô ấy đến”: xẩy ra sau, phân tách ở thừa khđọng đơn

Câu trả chỉnh: Yesterday, we had had lunch when she arrived.


*

The tornavì chưng knocked down the tree that we had plant ( Cơn xoắn ốc đã quật đổ mẫu cây mà chúng tôi sẽ tdragon trước đó)


3. Công thức

+ S + had Ved/PII + O…

Trong đó: S (subject): chủ ngữ

Had: trợ cồn từ


VpII: hễ từ phân trường đoản cú II

Ex: I had watched this film before I went khổng lồ bed yesterday.

(Tôi vẫn coi bộ phim này trước khi tôi đi ngủ ngày hôm qua)

– S + hadn’t Ved/PII + O…

Ex: My frikết thúc told me that she hadn’t learnt a lot before the kiểm tra.

(quý khách tôi nói cùng với tôi rằng cô ấy đang không học tập các trước bài kiểm tra)

? Had + S + Ved/PII + O…?

Ex: Had she seen me before?

(Cô ấy đang chạm mặt tôi trước kia đúng không?)

những bài tập thì quá khứ kết thúc trường đoản cú cơ phiên bản tới nâng cao

I. Hoàn thành câu

When Hoa arrived at the theater, the film ____________(start).He ____________ (live) in Laos before He went khổng lồ Vietphái mạnh.After Lan ____________ (eat) the cake, Lan began to lớn feel siông chồng.If he ____________ (listen) to lớn me, he would have sầu got the job.Linh didn’t arrive sầu until I ____________ (leave).After they ____________ (finish) lunch, they went out.The tree was dead because it ____________ (be) arid all summer.I ____________ (meet) hyên somewhere before.They were late for the flight because they ____________ (forget) their passports.Linc told me she ____________ (study) a lot before the exam.The leaf was yellow because it ____________ (not/rain) all summer.The lamp went off because I ____________ (not/pay) the electrithành phố bill.Hoa____________ (not/do) her homework, so she was in trouble.She ____________ (not/eat) so we went lớn a restaurant.I couldn’t go inlớn the cinema because I ____________ (not/bring) my tickets.He said that He ____________ (not/visit) the US before.Hoa and Lan ____________ (not/meet) before the exam.I ____________ (not/have) lunch when she arrived.She ____________ (not/use) điện thoại thông minh before, so I showed her how to use it.Linc ____________ (not/study) for the exam, so she was very anxious.

II. Hoàn thành câu

The tornavì chưng destroyed the tent that we (build) ____________.She (not / be) ____________ to Hanoi before 2018.When he went out khổng lồ play, he (vày / already) ____________ his homework.My sister ate all of the cake that our mum (make) ____________ .The nurse took off the plaster that she (put on) ____________ six weeks before.The waitress brought a drink that I (not / order) ____________ .I could not rethành viên the tuy nhiên we (learn) ____________ three week before.The children collected mangos that (fall) ____________ from the tree.(she / phone) ____________ Nam before she went to see hyên in Laos?He (not / ride) ____________ a elephants before that day.

III. Sắp xếp những câu sau cùng phân chia động từ (trường hợp có)

The/they/get/had/off/before/of/the/turn/light/office/out.By/begin/time/I/my/she/,/had/leave/the/quickly/work.After/finish/my/,/we/back/father/his/home/work/come.Before/go/had/an/novel/my/to/brother/read/interesting/he/bed.When/her/in/,/he/had/join/Linh/best friend/Bangkok/the/Ever/meet.Cuong/this/before/last night/had/text/he/went/translate/out.Hung/your/before/meet/had/email/he/use/you?When/I/arrive/had/hadn’t/my/lunch/parents.They/before/had/to/the meeting/speak/her.I/that/hadn’t/see/before/was/the man/sure/I.

IV. Tìm và sửa lỗi không nên (nếu có)

I had finished lunch before my parents come.By the time I had found the key, I hadn’t got inkhổng lồ the house.Up until that moment, my younger sister never believed in love.Sunny ate dinner so she wasn’t hungry.When Bob graduated in university, he was in New York for 5 years.She wishes her friends didn’t go khổng lồ bed so early.My boyfriover didn’t meet me when I arrived.

V. bài tập khoanh vào giải đáp đúng độc nhất vô nhị của thì thừa khđọng hoàn thành

By the time he came trang chính, we ……. ( sleep)

A. had sleep

B.had slept

C. slept

D.have sầu sleep

I watched movie after I …….(complete) my homework.

A. have completed

B. had complete

C. had completed

D. completed

My father ……..(go) out when my sister arrived in the zoo .

A. goes

B. have gone

C. has gone

D. had gone

I ………(study) a little English before I went khổng lồ Singapore.

A. study

B. had studied

C. had study

D. have sầu studied

Alice ________ a Vietnamese until he met Nam.

Xem thêm: 5 Phút Hướng Dẫn Chơi Yu - Hướng Dẫn Cách Chơi Yugioh! Cho Người Mới Bắt Đầu

A. had never met

B. have sầu never met

C. never met

D. never have sầu met

Before we took a look around the shops, we …..(have) lunch.

A. had had

B. had

C. have sầu had

D. have

(where / she / live)…… before she moved khổng lồ Shanghai?

A. Where did she live

B. Where had she lived

C. Where had she live

D. Where she had lived

Before I went lớn bed, I …….(brush) my teeth

A. have brushed

B. had brushed

C. brushed

D. brush

Before my mother came trang chủ, my brother…… (prepare) food on the table.

A. had prepared

B. have sầu prepared

C. prepared

D. had prepare

10. If she …… (tell) me the truth yesterday, I would have helped her.

A. have sầu tell

B. had told

C.to

D. tell

VI. Bài tập nâng cấp thì vượt khứ đọng trả thành

I was exhausted at the over of the demo. I (write) ____________ for over three hours.When thieves stole my favourite leather wallet, I was really upset. I (have) ____________ it for over five sầu years.Please step out of the truck, Mr.Đạt. Do you realise you (drive) ____________ at over 100mph?We didn’t really want to go và see the film again. We (already see) ____________ it twice – so we said “no” & we went lớn a shopping mall instead!I arrived over two hours late to lớn the office & everyone in my company was working. Actually, they (work) ____________ for over three hours on the new project & I felt really guilty.The kitchen was full of pans when we arrived. Loan was in the kitchen and she (cook) ____________ a big meal for everyone at the tiệc ngọt.It was a bit discomfiture lớn arrive at their house & find Linc looking so depressed. I think she (cry) ____________ before I got there.No-one even noticed when he got home. They (all watch) ____________ the favorite show on television.

Đáp án chi tiết

I.

had startedhad livedhad eatenhad listenedhad lefthad finishedhad beenhad methad forgottenhad studiedhadn’t rainedhadn’t paidhadn’t donehadn’t eatenhadn’t broughthadn’t visitedhadn’t methadn’t hadhadn’t usedhadn’t studied

II.

had builthad not beenhad already donehad madehad put onhad not orderedhad learnedhad fallenhad she phonedhad not ridden

III.

The light had turned off before they got out of the office.By the time I began my work, she had left quickly.After my father finished his work, we came baông xã home page.Before my brother went lớn bed, he had read an interesting novel.When Linch met her best frikết thúc in Bangkok, he had joined the Ever.Cuong had translated this text before he went out last night.Had Hung used your tin nhắn before he met you?When my parents arrived, I hadn’t had lunch.They had spoken to her before the meeting.I was sure that I hadn’t seen the man before.

IV.

come ➔ camehad found ➔ foundnever believed ➔ had never believedate ➔ had eatenwas ➔ had beendidn’t go ➔ hadn’t gonedidn’t meet ➔ hadn’t met

V.

BCDBAABBAB

VI. 

had been writing.had had.were driving.had already seen.had been working.was cooking.had been crying.were all watching.

Xem thêm: Đăng Nhập Vào Ssh Trên Windows, Hướng Dẫn Đăng Nhập Và Sử Dụng Ssh Access

Có vướng mắc hoặc thắc mắc như thế nào các bạn hãy phản hồi dưới nhằm họ cùng thảo luận nhé.