Bài tập tiếng anh lớp 7 chương trình thí điểm

Tổng vừa lòng tự vựng tiếng Anh lớp 7 thử nghiệm

wpuonline.com xin ra mắt đến các bạn Tổng vừa lòng từ bỏ vựng giờ Anh lớp 7 thử nghiệm theo từng Unit vị wpuonline.com sưu tầm với đăng cài tiếp sau đây bao hàm toàn cục từ new xuyên thấu 12 bài xích của chương trình học thí điểm. Từ new bao gồm kèm phiên âm và nghĩa giúp các bạn ôn luyện kết quả.
Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 chương trình thí điểm

Tổng phù hợp trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh gồm đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh ngôi trường THCS Phụng Thượng, thủ đô năm học 2017-2018


UNIT 1. MY HOBBIES

Slàm việc mê say của tôi

1. a piece of cake (idiom) /əpi:s əv keɪk/: dễ dàng ợt

2. arranging flowers /ə"reɪndʒɪŋ "flaʊər/: gặm hoa

3. bird-watching (n) / bɜːd wɒtʃɪŋ/: quan liêu gần cạnh chyên chóc


4. board game (n) /bɔːd ɡeɪm/: trò đùa trên bàn cờ (cờ tỉ prúc, cờ vua)

5. carve sầu (v) /kɑːv/: va, khắc

6. carved (adj) /kɑːvd/: được đụng, khắc

7. collage (n) /"kɒlɑːʒ/: một bức ảnh tạo ra thành từ khá nhiều tnhãi nhép, hình họa nhỏ

8. eggshell (n) /eɡʃel/: vỏ trứng

9. fragile (adj) /"frædʒaɪl/: dễ vỡ

10. gardening (n) /"ɡɑːdənɪŋ/: làm cho vườn

11. horse-riding (n) /hɔːs, "raɪdɪŋ/: cưỡi ngựa

12. ice-skating (n) /aɪs, "skeɪtɪŋ/: tđuổi băng

13. making Mã Sản Phẩm /"meɪkɪŋ, "mɒdəl/: có tác dụng mô hình

14. making pottery /"meɪkɪŋ "pɒtəri/: nặn vật gốm

15. melody /"melədi/: giai điệu

16. monopoly (n) /mə"nɒpəli/: cờ tỉ phú

17. mountain climbing (n) /"maʊntɪn, "klaɪmɪŋ/: leo núi

18. cốt truyện (v) /ʃeər/: phân tách sẻ

19. skating (n) /"skeɪtɪŋ/: trượt pa tanh

20. strange (adj) /streɪndʒ/: lạ

21. surfing (n) /"sɜːfɪŋ/: lướt sóng

22. unique (adj) /jʊˈni:k/: độc đáo

23. unusual (adj) /ʌn"ju:ʒuəl/: khác thường

UNIT 2. HEALTH

Sức khỏe

1. allergy (n) /"ælədʒi/: dị ứng
Xem thêm: Share Theme Wordpress Bản Quyền » Kiến Thức It, Chia Sẻ Theme Wordpress Bản Quyền Cho Newbie

2. calorie(n) /"kæləri/: calo

3. compound (n) /"kɒmpaʊnd/: ghép, phức

4. concentrate(v) /"kɒnsəntreɪt/: tập trung

5. conjunction (n) /kən"dʒʌŋkʃən/: liên từ

6. coordinate (v) / kəʊˈɔːdɪneɪt /: kết hợp

7. cough (n) /kɒf/: ho

8. depression (n) /dɪˈpreʃən/: chán nản, bi thảm rầu

9. diet (adj) /"daɪət/: ăn uống kiêng

10. essential (n) /ɪˈsenʃəl/: đề xuất thiết

11. expert (n) /"ekspɜːt/: chăm gia

12. independent (v) /"ɪndɪˈpendənt/: hòa bình, không phụ thuộc

13. itchy (adj) /"ɪtʃi/: ngứa ngáy khó chịu, khiến ngứa

14. junk food (n) /dʒʌŋk fu:d/: món ăn nhanh hao, vàng vặt

15. myth (n) /mɪθ/: vấn đề hoang đường

16. obesity (adj) /əʊˈbi:sɪti/: Khủng phì

17. pay attention /peɪ ə"tenʃən/: chú ý, lưu ý đến

18. put on weight (n) /pʊt ɒn weɪt/: lên cân

19. sickness (n) /"sɪknəs/: nhức yếu ớt, tí hon yếu

20. spot (n) /spɒt/: nhọt nhọt

21. stay in shape /steɪ ɪn ʃeɪp/: duy trì dáng, duy trì khung người khoẻ mạnh

22. sunburn (n) /"sʌnbɜːn/: cháy nắng

23. triathlon (n) /traɪˈæθlɒn/: cuộc thi thể dục bố môn pân hận hợp

24. vegetarian (n) /,vedʒi’teəriən/: bạn ăn uống chay

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

Hoạt rượu cồn Ship hàng cộng đồng

1. benefit (n) /"benɪfɪt/: lợi ích

2. blanket (n) /"blæŋkɪt/: chăn

3. charitable (adj) /"tʃærɪtəbl/: từ bỏ thiện

4. clean up (n, v) /kli:n ʌp/: dọn sạch


5. community service (n) /kə"mju:nəti "sɜːvɪs/: các dịch vụ công cộng

6. disabled people (n) /dɪˈseɪbld ̩ "pi:pl/: fan tàn tật

7. donate (v) /dəʊˈneɪt/: hiến bộ quà tặng kèm theo, đóng góp

8. elderly people (n) /"eldəli "pi:pl/: fan cao tuổi

9. graffiti /ɡrə"fi:ti/: hình hoặc chữ vẽ trên tường

10. homeless people /"həʊmləs "pi:pl/: người vô gia cư

11. interview (n, v) /"ɪntərvju:/: cuộc chất vấn, bỏng vấn

12. make a difference /meɪk ə "dɪfərəns/: làm chuyển đổi (mang đến giỏi đẹp nhất hơn)

13. mentor (n) /"mentɔːr/: thầy phía dẫn

14. mural (n) /"mjʊərəl/: tranh con khổ lớn

15. non-profit organization (n) nɒn-"prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən/: tổ chức phi lợi nhuận

16. nursing home /"nɜːsɪŋ həʊm/: nhà dưỡng lão

17. organisation (n) /,ɔ:gənai"zeiʃn/: tổ chức

18. service (n) /"sɜːrvɪs/: dịch vụ

19. shelter (n) /"ʃeltər/: mái ấm, công ty tình thương, công ty cứu vãn trợ

20. sort (n) /sɔ:t/ : đồ vật, nhiều loại, hạng

21. street children (n) /stri:t "tʃɪldrən/: trẻ em (lang thang) con đường phố

22. khổng lồ be forced /tu: bi: fɔːst/: bị nghiền buộc

23. traffic jam (n) /"træfɪk dʒæm/: ùn tắc giao thông

24. tutor (n, v) /"tju:tər/: thầy dạy dỗ kèm, dạy kèm

25. volunteer (n, v) /,vɒlən"tɪər/: người tình nguyện, đi tình nguyện

26. use public transport (bus, tube,…): sử dụng các phương tiện giao thông vận tải công cộng

27. start a clean-up campaign: phạt hễ một chiến dịch làm cho sạch

28. plant trees: tdragon cây

29. punish people who make graffiti: phạt những người vẽ bậy

30. raise people’s awareness: nâng cấp ý thức của phần nhiều người

UNIT 4. MUSIC AND ARTS

Âm nhạc với nghệ thuật

1. anthem (n) /"ænθəm /: quốc ca


2. atmosphere (n) /"ætməsfɪər/: không gian, môi trường

3. compose (v) /kəm"pəʊz/: biên soạn, biên soạn

4. composer (n) /kəm"pəʊzər/: nhà biên soạn nhạc, nhạc sĩ

5. control (v) /kən"trəʊl/: điều khiển

6. core subject (n) /kɔːr "sʌbdʒekt/: môn học cơ bản

7. country music (n) /"kʌntri "mju:zɪk/: nhạc đồng quê

8. curriculum (n) /kə"rɪkjʊləm/: chương trình học

9. folk music (n) /fəʊk "mju:zɪk/: nhạc dân gian

10. non-essential (adj) /nɒn-ɪˈsenʃəl/: không cơ bản

11. opera (n) /"ɒpərə/: vngơi nghỉ nhạc kịch

12. originate (v) /ə"rɪdʒɪneɪt/: bắt nguồn

13. perkhung (n) /pə"fɔːm/: biểu diễn

14. performance (n) /pə"fɔːməns/: sự thể hiện, buổi biểu diễn

15. photography (n) /fə"tɒɡrəfi/: nhà hiếp ảnh

16. puppet (n) /"pʌpɪt/: nhỏ rối

17. rural (adj) /"rʊərəl/: thuộc nông xã, xã quê

18. sculpture (n) /"skʌlptʃər/: điêu khắc, tác phđộ ẩm điêu khắc

19. tư vấn (v) /sə"pɔ:t/: nâng đỡ

20. Tiông chồng Tac Toe (n) /tɪk tæk təʊ/: trò đùa cờ ca-rô

21. water puppetry (n) /"wɔːtər "pʌpɪtrɪ/: múa rối nước

UNIT 5. VIET NAM FOOD AND DRINK

Đồ nạp năng lượng với đồ uống Việt

1. beat (v) /bi:t/: khuấy trộn, tiến công trộn

2. beef (n) /bi:f/: thịt bò

3. bitter (adj) /"bɪtə/: đắng

4. broth (n) /brɒθ/: nước xuýt

5. delicious (adj) /dɪˈlɪʃəs/: ngon, thơm ngon

6. eel (n) /i:l/: nhỏ lươn

7. flour (n) /flaʊə/: bột

8. fold (n) /fəʊld/: vội vàng, gập

9. fragrant (adj) /"freɪɡrənt/: thơm, thơm phức

10. green tea (n) /,ɡri:n "ti:/: trà xanh

11. ham mê (n) /hæm/: giăm bông

12. noodles (n) /"nu:dlz/: mì, mì sợi

13. omelette (n) /"ɒmlət, "ɒmlɪt/: trứng tráng

14. pancake (n) /"pænkeɪk/: bánh kếp

15. pepper (n) /"pepər/: hạt tiêu

16. pork (n) /pɔːk/: làm thịt lợn

17. pour (v) /pɔː/: rót, đổ

18. recipe (n) /"resɪpi/: công thức làm cho món ăn

19. salt (n) /"sɔːlt/: muối

đôi mươi. salty (adj) /"sɔːlti/: mặn, có nhiều muối

21. sandwich (n) /"sænwɪdʒ/: bánh xăng-đúych

22. sauce (n) /sɔːs/: nước xốt

23. sausage (n) /"sɒsɪdʒ/: xúc xích

24. serve (v) /sɜːv/ múc/ xới/: gắp ra nhằm ăn

25. shrimp (n) /ʃrɪmp/: nhỏ tôm

26. slice (n) /slaɪs/: miếng mỏng, lát mỏng

27. soup (n) /su:p/: súp, canh, cháo
Xem thêm: Total War Three Kingdoms Crack Cpy Codex 1, Total War Three Kingdoms 1

28. sour (adj) /saʊər/: chua

29. spicy (adj) /"spaɪsi/: cay, nồng

30. spring rolls (n) /sprɪŋ rəʊlz/: nem rán

31. sweet (adj) /swi:t/: ngọt

32. sweet soup (n) /swi:t su:p/: chè

33. tasty (adj) /"teɪsti/: đầy hương vị, ngon

34. tofu (n) /"təʊfu:/: đậu phụ

35. tuna (n) /"tju:nə/: cá ngừ

36. turmeric (n) /"tɜːmərɪk/: củ nghệ

37. warm (v) /wɔːm/: hâm nóng

UNIT 6. THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM

Trường ĐH thứ nhất ở Việt Nam

1. build (v) /bɪld/: xây dựng

2. consider (v) /kən"sɪdər/: coi như

3. consist of (v) /kən"sist əv/: bao hàm/gồm

4. construct (v) /kən"strʌkt/: xây dựng

5. doctor’s stone tablet (n) /"dɒktərz stəʊn "tæblət/: bia tiến sĩ

6. erect (v) /i´rekt/: sản xuất lên, dựng lên

7. found (v) /faʊnd/: thành lập

8. grow (v) /grəʊ/: tdragon, mọc

9. Imperial Academy (n) /ɪm"pɪəriəl ə"kædəmi/: Quốc Tử Giám

10. Khue Van Pavilion (n) /"pəvɪljən/: Khuê Văn Các

11. locate (v) /ləʊˈkeɪt/: đóng góp, đặt, nhằm ở một vị trí

12. pagoda (n) / pə"ɡəʊdə/: chùa

13. recognise (v) /"rekəgnaiz/: gật đầu đồng ý, vượt nhận

14. regard (v) /rɪˈɡɑːd/: tiến công giá

15. relic (n) /"relɪk/: di tích

16. site (n) /saɪt/: địa điểm

17. statue (n) /"stætʃu:/: tượng

18. surround (v) /sә"raʊnd/: bao quanh, vây quanh

19. take care of (v) /teɪ keər əv/: cẩn thận, chăm sóc

đôi mươi. Temple of Literature (n) /’templ əv "lɪtərɪtʃə/: Vnạp năng lượng Miếu

21. World Heritage (n) /wɜːld "herɪtɪdʒ/: Di sản cầm cố giới

UNIT 7. TRAFFIC

Giao thông

1. cycle (v) /saɪkl/: giẫm xe

2. traffic jam (n) /"træfɪk dʒæm/: sự kẹt xe

3. park (v) /pɑ:k/: đỗ xe

4. pavement (n) /"peɪvmənt/: vỉa htrần (cho người đi bộ)

5. railway station (n) /"reɪlwei ,steɪ∫n/: bên ga xe lửa

6. safely (adv) /"seɪflɪ/: an toàn

7. safety (n) /"seɪftɪ/: sự an toàn

8. seatbelt (n) /"si:t"belt/: dây an toàn

9. traffic rule (n) /"træfIk ru:l/: dụng cụ giao thông

10. train (n) /treɪn/: tàu hỏa

11. roof (n) /ru:f/: nóc xe cộ, mái nhà

12. illegal (adj) /ɪ"li:gl/: bất hòa hợp pháp

13. reverse (n) /rɪˈvɜːs/: xoay đầu xe

14. boat (n) /bəʊt/: nhỏ thuyền

15. fly (v) /flaɪ/: lái thiết bị cất cánh, đi bên trên lắp thêm bay

16. helicopter (n) /"helɪkɒptər/: lắp thêm bay trực thăng

17. triangle (n) /"traɪæŋɡl/: hình tam giác

18. vehicle (n) /"viɪkəl/: xe cộ, phương tiện đi lại giao thông

19. plane (n) /pleɪn/: thiết bị bay

đôi mươi. prohibitive (adj) /prə"hɪbɪtɪv/: cấm (không được làm)

21. road sign /rəʊd saɪn/: biển cả báo giao thông

22. ship (n) /ʃɪp/: tàu thủy

23. tricycle (n) /trɑɪsɪkəl/: xe đạp điện cha bánh

UNIT 8. FILMS

Điện ảnh

1. animation (n) /"ænɪˈmeɪʃən/: phyên hoạt hoạ

2. critic (n) /"krɪtɪk/: bên phê bình

3. direct (v) /dɪˈrekt/: làm đạo diễn (phim, kịch...)

4. disaster (n) /dɪˈzɑːstə/: thảm hoạ, tai hoạ

5. documentary (n) /,dɒkjə"mentri/: phim tài liệu


6. entertaining (adj) /,entə"teɪnɪŋ/: độc đáo, làm cho phấn kích vừa ý

7. gripping (adj) /"ɡrɪpɪŋ/: hấp dẫn, thụ vị

8. hilarious (adj) /hɪˈleəriəs/: xả stress, hài hước

9. horror film (n) /"hɒrə fɪlm /: phyên ổn khiếp dị

10. must-see (n) /"mʌst si:/: bộ phim truyền hình cuốn hút yêu cầu xem

11. poster (n) /"pəʊstə/: áp phích quảng cáo

12. recommkết thúc (v) /,rekə"mover /: giới thiệu, tiến cử

13. đánh giá (n) /rɪˈvju:/: bài xích phê bình

14. scary (adj) /:skeəri/: làm cho lo ngại, rùng rợn

15. science fiction (sci-fi) (n) /saɪəns fɪkʃən/: phyên ổn khoa học viễn tưởng

16. star (v) /stɑː/: nhập vai chính

17. survey (n) /"sɜːveɪ/: cuộc khảo sát

18. thriller (n) /"θrɪlə /: phim kinh dị, giật gân

19. violent (adj) /"vaɪələnt/: có rất nhiều chình ảnh bạo lực

UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD

Các tiệc tùng, lễ hội trên Thế giới

1. festival (n) /"festɪvl/: lễ hội

2. fascinating (adj) /"fæsɪneɪtɪŋ/: thú vui, hấp dẫn

3. religious (adj) /rɪˈlɪdʒəs/: ở trong về tôn giáo

4. celebrate (v) /"selɪbreɪt/: tổ chức lễ

5. camp (n,v) /Kæmp/: trại,cắm trại

6. thanksgiving (n) /"θæŋksgɪvɪŋ/: lễ tạ ơn

7. stuffing (n) /"stʌfɪŋ/: nhân nhồi (vào gà)

8. feast (n) /fi:st/: bữa tiệc

9. turkey (n) /"tə:ki/: con gà tây

10. gravy (n) /"ɡreɪvi/: nước xốt

11. cranberry (n) /"kranb(ə)ri/: quả phái mạnh việt quất

12. seasonal (adj) /"si:zənl/: trực thuộc về mùa

13. steep (adj) /sti:p/: dốc

UNIT 10. SOURCES OF ENERGY

Các nguồn năng lượng

1. always (Adj) /"ɔːlweɪz/: luôn luôn

2. often (Adj) /"ɒf(ə)n/: thường

3. sometimes (Adj) /"sʌm.taɪmz/: thỉnh thoảng

4. never (Adj) /"nevə/: không bao giờ

5. take a shower (n) /teɪk ə ʃaʊə/: rửa ráy vòi vĩnh tắm rửa hoa sen

6. distance (n) /"dɪst(ə)ns/: khoảng tầm cách

7. transport (n) /trans"pɔrt/: phương tiện giao thông

8. electrithành phố (n) /,ɪlɛk"trɪsɪti/: điện

9. biogas (n) /"baiou,gæs/: khí sinh học

10. footprint (n) / "fʊtprɪnt/: vết tích, vết chân

11. solar (Adj) /"soʊlər/: (thuộc về) mặt trời

12. carbon dioxide (n) /"kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd /: khí CO2

13. negative (Adj) / "neɡətɪv /: xấu, tiêu cực14. alternative (Adj) / ɔ:l"tə:nətiv /: hoàn toàn có thể chắt lọc gắng cho đồ vật khác

15. dangerous (Adj) /"deindʒrəs/: nguy hiểm

16. energy (n) /"enədʒi/: năng lượng

17. hydro (n) /"haidrou /: thuộc về nước

18. non-renewable (adj) /,nɔn ri"nju:əbl/: không phục hồi, ko tái tạo được

19. plentiful (Adj) /"plentifl/: đa dạng và phong phú, dồi dào

20. renewable (Adj) /ri"nju:əbl/: phục hồi, làm cho new lại

21. source (n) /sɔ:s/: nguồn

UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE

Du định kỳ vào tương lai

1. safety (n) /"seɪfti/: Sự an toàn

2. pleasant (a) /"pleznt/: Thoải mái, dễ chịu

3. imaginative sầu (a) /ɪˈmædʒɪnətɪv/: Tưởng tượng

4. traffic jam (n) /"træfɪk dʒæm/: Sự kẹt xe

5. crash (n) /kræʃ/: Va đụng xe pháo, tai nạn xe

6. fuel (n) /fju:əl/: Nhiên liệu

7. eco-friendly (adj) /"i:kəu "frendli/: thân mật và gần gũi với hệ sinh thái xanh, thân mật và gần gũi với môi trường

8. float (v) /fləut/: Nổi

9. flop (v) /flɔp/: Thất bại

10. hover scooter (n) /"hɔvə "sku:tə/: một các loại phương tiện đi lại dịch rời cá thể trượt xung quanh đất

11. monowheel (n) /"mɔnouwi:l/: một đời xe giẫm bao gồm một bánh

12. pedal (v,n) /"pedl/: giẫm, bàn đạp

13. segway (n) /"segwei/: một các loại phương tiện dịch chuyển cá nhân bằng phương pháp đẩy chân để chạy bánh xe cộ xung quanh đất


Chuyên mục: Tin tức