Bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp án

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vsinh sống bài bác tập

Lớp 3

Vsống bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng hợp Từ vựng không thiếu, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu cùng Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit góp học sinh học giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 rộng. Để mua tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 7 về, bạn vào từng Unit khớp ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp án

Mục lục các bài luyện tập Tiếng Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề kiểm tra 15 phút ít Tiếng Anh 7 học kì 1 gồm giải đáp (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề kiểm soát 1 máu Tiếng Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Music and arts

Đề soát sổ 15 phút Tiếng Anh 7 học kì 1 gồm lời giải (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food & drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, những bài tập Tiếng Anh lớp 7 Học kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề đánh giá 15 phút ít Tiếng Anh 7 học kì 2 bao gồm lời giải (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề đánh giá 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề chất vấn 15 phút Tiếng Anh 7 học tập kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 2 gồm đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics và Speaking

Chọn tự có phần gạch ốp chân được vạc âm không giống.

Question 1. A. birthdayB. earlyC. learnD. heart


Quảng cáo
*

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /e/. Đáp án C vạc âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /i/. Đáp án B vạc âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A vạc âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án A phát âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ə/


B. Vocabulary & Grammar

Question 1. I usually ______ khổng lồ school by bus.

A. goB. goes

C. going D. gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to lớn work.

A. haveB. had

C. hasD. is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. areB. were

C. have beenD. is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. beginsB. beginning

C. beganD. begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. haveB. will has

C. will haveD. had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ to lớn school.

A. will goB. won’t go

C. goesD. go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. will winB. wins

C. will wonD. won

Question 8. I am very fond of _______.

A. cookingB. cook

C. cooksD. lớn cook

Question 9. Do you like ________? – No, I don’t.

A. go camping

B. to go camping

C. go lớn camping

D. going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. doB. does

C. doingD. done

Question 11. When I have sầu không lấy phí time, I usually ______.A. listen khổng lồ music

B. listening music

C. listen music

D. listening to lớn music

Question 12. My dad likes _______ his xe đạp to lớn work.A. ridingB. ride

C. ridesD. ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. eatB. lớn eat

C. eatingD. eats

Question 14. After breakfast, I và my frikết thúc ____ to lớn the park every Sunday.

A. goB. goes

C. wentD. is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. willB. won’t

C. will beD. won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì ngày nay đối chọi (lốt hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi liên tục đến lớp bằng xe cộ buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: always), nhà ngữ (Tom) là ngôi III số không nhiều nên bắt buộc phân thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn luôn bữa sáng trước lúc đi làm việc.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì ngày nay solo diễn đạt sự thật rõ ràng, chủ ngữ là ngôi III số ít đề nghị tobe là “is”.

Dịch: Giáo viên tiếng Anh của tôi là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì ngày nay solo (vết hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít cần buộc phải chia thành “begins”

Dịch: Tiết học của Shop chúng tôi bước đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai 1-1 (suy nghĩ điều gì đã xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ về Mảy vẫn tìm được một các bước.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì sau này đơn

Dịch: Tôi cảm giác stress. Vì vậy, tôi sẽ không còn đến lớp.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì sau này solo (vệt hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea đang win vào nhà nhật cho tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (say mê gì/ phù hợp làm cho gì)

Dịch: Tôi khôn cùng thích hợp làm bếp nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: lượt thích + Ving/N (say mê làm gì/ mê say gì); nhiều tự “go camping: gặm trại”

Dịch: Quý khách hàng tất cả ưa thích cắn trại không? – Tôi không say mê.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa điểm này bắt buộc thực hiện danh tự hoặc Ving.

Dịch: Ssống yêu thích của chị tôi là tđê mê gia các vận động ngoại trừ trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (lốt hiệu: usually)

Dịch: khi tôi bao gồm thời hạn rảnh, tôi thường nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: lượt thích + Ving/N (đam mê làm cho gì/ mê thích gì)

Dịch: Bố tôi mê thích giẫm xe cộ đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm gì)

Dịch: Họ ghét nạp năng lượng mì. Họ say mê cơm hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đối chọi (dấu hiệu: every Sunday); công ty ngữ (I and my friend) số nhiều bắt buộc đụng trường đoản cú bao gồm ko cần phân tách.

Dịch: Sau bữa sớm, tôi với chúng ta tôi thường mang lại khu dã ngoại công viên mỗi Chủ nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + khổng lồ V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ bỏ fine cần ta cần “will be”

Dịch: Tôi hi vọng gần như vật dụng vẫn tốt đẹp mắt.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekover is important lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekover.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekkết thúc. Jennifer và Jonathan Garcia go khổng lồ school during the week, but they don’t go khổng lồ school on the weekkết thúc. And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekover.

On Saturday và Sunday the Garcias spkết thúc time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to church together. On Sunday afternoon they have sầu a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekkết thúc is special to lớn the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. post officeB. bank

C. factoryD. book store

Question 2. Mr. & Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. the weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. goes lớn school.

B. plays card.

C. goes to lớn the library

D. plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. play footballB. go out

C. clean houseD. go shopping

Question 5. Who stays trang chủ alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When bởi the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. card

B. tennis

C. musical instruments

D. piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

tin tức làm việc câu đầu tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở hai câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekover. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekkết thúc.

Question 3. Đáp án A

tin tức nằm tại cái 3 đoạn 2: Jennifer and Jonathan Garcia go khổng lồ school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 2: And the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week.

Question 6. Đáp án A

tin tức ở ở đoạn cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

tin tức nằm tại câu cuối đoạn 3: And on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies & here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how khổng lồ cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful. I really love sầu trying new food & cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef và have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came baông chồng from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into lớn such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to carve sầu them myself from the mạng internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient and careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. at the age of 8

C. in grade 8

D. one year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B and C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother và grandmother

C. recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. from her mother

B. from her grandmother

C. from the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien do with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother and grandmother.

C. She posts them on the mạng internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to lớn Japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Thiết Bị Kết Nối Wifi Nhà Mình, Ai Đang Dùng Wifi Của Tôi

Question 7. Where does Cuong learn to carve from?

A. from his father

B. from the internet

C. from a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

tin tức ở ở trong phần đầu: My grandmother taught me how lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đã dạy dỗ tôi biện pháp nấu nướng Khi tôi lên tám tuổi. mái ấm tôi siêu ưng ý vấn đề này cùng đó là khi tôi ban đầu sở thích của bản thân.

Question 2. Đáp án D

tin tức ở ở vị trí 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: Nhiều fan nói Việc nấu nướng nướng là tốn thời hạn nhưng lại tôi thấy sở thích này vô cùng độc đáo với ý nghĩa sâu sắc.

Question 3. Đáp án C

tin tức tại đoạn 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những cách làm trên internet. Sau đó tôi viết nó vào vở.

Question 4. Đáp án D

tin tức ở chỗ 1: I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi hay mang bí quyết trường đoản cú chị em tôi cùng trường đoản cú bà tôi. Thỉnh phảng phất tôi cũng search những bí quyết bên trên internet.

Question 5. Đáp án A

tin tức sinh sống cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: Sau đó tôi viết chúng nó vào vsinh sống.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm tại đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came baông xã from nhật bản.

Dịch: Tôi ban đầu sở thích này 4 năm trước, sau khi nhận thấy một trái trứng khắc tự bố buổi tối Khi ông ấy về tự nước Nhật.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở dòng 4 đoạn 2: I learned how to carve them myself from the mạng internet.

Dịch: Tôi vẫn từ học cách tự khắc bọn chúng từ bỏ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm tại vị trí thân đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful.

Dịch: Tôi thấy Việc xung khắc trứng thì hơi cạnh tranh tuy thế nó siêu độc đáo với có lợi.


D. Writing

Dùng từ gợi nhắc để viết thành câu hoàn chỉnh. Chọn giải đáp đúng mực tuyệt nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy lớn read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother cốt truyện the hobby lớn her.

B. Our brother shares the hobby to her.

C. Our brother share the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money khổng lồ buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spover all pocket money khổng lồ buy books.

D. Both of them spkết thúc all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going khổng lồ bed.

B. Nga often read a book before going to bed.

C. Nga reads a often book before going lớn bed.

D. Nga often read book before going lớn bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go khổng lồ library lớn borrrow books.

B. She sometimes goes to lớn library to borrow books.

C. She is sometimes go lớn library to lớn borrow books.

D. She goes to lớn sometimes library to borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting và useful.

B. She think read books is interesting and useful.

C. She thinks reading books is interesting & useful.

D. She think reads books is interesting & useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination & widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination & widens her knowledge.

D. It develop her imagination and widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have sầu her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go lớn park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go lớn park.

D. They go khổng lồ park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vì chưng your father go lớn work?

B. How does your father goes to lớn work?

C. How vày your father goes to work?

D. How does your father go to work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad và my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom & my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t like going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want khổng lồ go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live sầu abroad in the future.

B. I don’t want to lớn live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu thể hiện sự thật phân minh. Đáp án B, C, D không đúng ngữ pháp (không nên tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Dịch Vụ Cpanel Reseller Hosting Là Gì ? Lợi Ích Của Reseller Hosting

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm cho gì/ ham mê gì). Câu này sử dụng hiện tại đơn vị biểu đạt sự thật.


Chuyên mục: Tin tức