Bài Tập Tiếng Anh 7 Thí Điểm Theo Từng Unit

Bài tập giờ Anh lớp 7 thí điểm là tài liệu học hành theo lịch trình mới. Tài liệu tổng hợp các dạng bài tập khác nhau với những mức độ.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 7 thí điểm theo từng unit

Thông qua giúp bài xích tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm các em sẽ sở hữu thêm những tài liệu tham khảo, nâng cao khả năng tứ duy tiếng Anh, củng cố kiến thức và kỹ năng ngữ pháp với từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7. Tiếp sau đây mời quý thầy cô và các bạn học sinh thuộc tham khảo.


Unit 1: My hobbies

I. Find the word which has a different sound in the part underlined
1. A. BetterB. PreferC. TeacherD. Worker
2. A. NearB. HearC. DearD. Bear
3. A. ConcertB. ConcernC. CollectD. Combine
4. A. PictureB. CultureC. NeighbourD. Tourist
5. A. DependentB. EnjoyC. AbsentD. Government
5. A. FutureB. ReturnC. PictureD. Culture
6. A. FirstB. GirlC. BirdD. Sister
7. A. BurnB. SunC. HurtD. Turn
8. A. NurseB. SurfC. PictureD. Return
10. A. HotB. HourC. HotelD. Hobby

II. Match the nouns from the box with the correct
athleticsbasketballcyclingfootball
karateskatingswimmingtennis
computer gamesphotosTVtable tennis
judocoinsbottlesaerobics
stampsgardeningcampingfilms

1. Go: .......................................................

2. Do: ..........................................................

3. Collect: ..................................................

4. Play: .....................................................

5. Watch: .................................................

6. Take: ..................................................

III. Choose the words/phrases in the box that match the pictures below. Write them in the spaces.
cyclingCookingGardeningPlaying the guitar
Taking photoArranging flowersswimmingPlaying chess
SkatingCampingCollecting stampsWatching TV

IV. Findwhich word does not belong khổng lồ each

1.

A.

common

B.

favourite

C.

unusual

D.

popular

2.

A.

like

B.

love

C.

enjoy

D.

hate

3.

A.

album

B.

stamps

C.

mountain

D.

collector

4.

A.

gardening

B.

skating

C.

climbing

D.

horse-riding

5.

A.

newspaper

B.

reporter

C.

collector

D.

gardener


V. Put the words into TWO groups (/ /and /3:/)

neighbourthirdbirdwordlearn
yesterdaygirlassistantworldculture
camerasignalheardturnfinal
naturalbirthdaysiragainfirst

.................

Unit 2: Health

I. Findthe word which has a different sound in the part underlined

1.

A.

knife

B.

of

C.

leaf

D.

life

2.

A.

although

B.

enough

C.

paragraph

D.

cough

3.

Xem thêm: Cách Cài Tiếng Việt Cho Wordpress Tiếng Việt, 3 Cách Thay Đổi Ngôn Ngữ Trong Wordpress

A.

junk

B.

sun

C.

put

D.

adult

4.

A.

headache

B.

architect

C.

chemical

D.

children

5.

A.

aerobics

B.

calories

C.

cycling

D.

doctor

II. Putthe words into TWO groups (/ f / & / v /)

knifeknivesofcoughlevel
leafleavevastfastfat
roughlivelifetoughvery
safemovesavelaughenough

III. Findwhich word does not belong lớn each

1.

A.

sick

B.

tired

C.

sore

D.

fit

2.

A.

orange juice

B.

fresh milk

C.

water

D.

soft drinks

3.

A.

cough

B.

flu

C.

sunshine

D.

sunburn

4.

A.

jogging

B.

cycling

C.

swimming

D.

reading

5.

A.

sleep

B.

rest

C.

relax

D.

work

6.

A.

singing

B.

washing

C.

cleaning

D.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 8 Chương 4 5 Phút (1 Tiết), Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

tidying up


................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
wpuonline.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 29.808 Lượt xem: 73.663 Dung lượng: 3,2 MB
Liên kết mua về

Link wpuonline.com chính thức:

bài bác tập tiếng Anh lớp 7 chương trình thử nghiệm wpuonline.com Xem

Các phiên bạn dạng khác với liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA