100 bài tập trắc nghiệm câu bị động trong tiếng anh có đáp án

Luyện thi online miễn mức giá, luyện thi trắc nghiệm trực con đường miễn phí tổn,trắc nghiệm online, Luyện thi demo thptqg miễn chi phí https://wpuonline.com/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: 100 bài tập trắc nghiệm câu bị động trong tiếng anh có đáp án

các bài luyện tập trắc nghiệm Passive sầu voice nâng cấp, bài tập Passive voice nâng cấp gồm đáp an, Những bài tập SPECIAL Passive voice, Những bài tập PASSIVE VOICE năng cao violet, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt quan trọng violet, Passive sầu with Reporting Verbs là gì.


Xem thêm: Cách Up Web Lên Host Bằng Filezilla, Cách Up Web Lên Host Của Bạn

*
Tiếng anh


Xem thêm: Tóm Tắt Tác Phẩm Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt, Tóm Tắt Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt

Bài tập trắc nghiệm Passive voice nâng cao, những bài tập Passive voice cải thiện tất cả đáp an, bài tập SPECIAL Passive sầu voice, các bài luyện tập PASSIVE VOICE năng cao violet, các bài tập luyện Passive voice dạng quan trọng violet, Passive with Reporting Verbs là gì, I sometimes see hyên ổn go out, By đứng trước thời hạn, những bài tập trắc nghiệm Passive sầu voice nâng cấp, Passive voice dạng đặc trưng, những bài tập Passive sầu voice, những bài tập SPECIAL Passive voice, các bài luyện tập Passive voice dạng đặc trưng violet, By đứng trước thời gian, Passive sầu with Reporting Verbs là gì, các bài tập luyện PASSIVE VOICE năng cao violet

Chủ đề 12. Câu bị động nâng cao

A. PHƯƠNG PHÁPhường GIẢI1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữMột số đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như: give (đưa), lover (đến mượn), skết thúc (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động. Ví dụ: I gavehim>an apple> (O). (Tôi đã mang lại anh ấy một trái táo bị cắn. )• An táo bị cắn dở was given to lớn him. (Một quả apple đã có được trao đến anh ta. )• He was given an táo bị cắn dở by me. (Anh ta đã làm được tôi trao cho 1 trái táo)2. Thể thụ động của các cồn từ bỏ tường thuậtCác hễ tự tường thuật gồm: assume, believe, clayên ổn, consider, expect, feel, find, know, report, say, …- S: nhà ngữ; S': Chủ ngữ bị động- O: Tân ngữ; O': Tân ngữ bị động
Câu chủ độngCâu bị độngVí dụ
S + V + THAT + S' + V' + …Cách 1: S + BE + V3/-ed + to lớn V'People say that he is very rich → He is said to lớn be very rich.
Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S' + V'People say that he is very rich → It's said that he is very rich.
3. Câu dữ thế chủ động là câu dựa vào vả
Câu công ty độngCâu bị độngVí dụ
… have someone + V (bare) something…have something + V3/-ed (+ by someone)Thomas has his son buy a cup of coffee. → Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ vào nam nhi thiết lập 1 ly cà phê)
…make someone + V (bare) something… (something) + be made + lớn V + (by someone)Suzy makes the hairdresser cut her hair. → Her hair is made to cut by the hairdresser. (Suzy nhờ thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)
… get + someone + to V + something… get + something + V3/-ed + (by someone)Shally gets her husbvà to clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husbvà. (Shally nhờ ck dọn giúp đơn vị bếp)
4. Bị hễ cùng với các cồn từ chỉ ý kiến, ý kiến
Một số động trường đoản cú chỉ quan điểm chủ kiến phổ cập là: think/ say/ suppose/ believe/ consider/ report… (nghĩ về rằng/ nói rằng/ mang đến rằng/ tin rằng/ chăm chú rằng/ thông báo rằng…. )Ví dụ:People think he stole his mother’s money. (Mọi người nghĩ anh ta lấy cắp tài chánh mẹ anh ta. )•It is thoughtthat he stole his mother’s money. •He is thought khổng lồ have stolenhis mother’s money. 5. Câu chủ động là câu mệnh lệnh1. Thể khẳng định:Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-edVí dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây bút xuống)2. Thể che định:Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-edVí dụ: Do not take this sản phẩm. → Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

Chủ đề 12. Câu bị động nâng cao

B. BÀI TẬPhường RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Chuyển câu sau thanh lịch câu bị động1. Was this beautiful dress bought by Mary?2. These old pictures won't be hung in the living room(by me). 3. This factory wasn't built (by the Greens) during the Second World War. 4. This house & these cars are going to be painted for Chrismas day by the Greens. 5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people). 6. How many languages are spoken in Canada(by them)?7. Have above sầu sentences been finished?Hướng dẫn giải:1. Was this beautiful dress bought by Mary?2. These old pictures won't be hung in the living room(by me). 3. This factory wasn't built (by the Greens) during the Second World War. 4. This house & these cars are going to be painted for Chrismas day by the Greens. 5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people). 6. How many languages are spoken in Canada(by them)?7. Have sầu above sentences been finished?Task 2. Chuyển câu sau lịch sự câu bị động1. John gets his sister to clean his shirt. 2. Anne had had a friend type her composition. 3. Riông chồng will have sầu a barber cut his hair. 4. They had the police arrest the shoplifter. 5. Are you going to have sầu the shoemaker repair your shoes?6. I must have the dentist check my teeth. 7. She will have sầu Peter wash her car tomorrow. 8. They have sầu her tell the story again. Hướng dẫn giải:1. John gets his shirt cleaned. 2. Anne has had her composition typed. 3. Rick will have his hair cut. 4. They had the shoplifter arrested. 5. Are you going khổng lồ have sầu your shoes repaired?6. I must have sầu my teeth checked. 7. She will have sầu her car washed tomorrow. 8. They have sầu the story told again. Task 3. Cho dạng đúng của rượu cồn từ bỏ trong ngoặc1. Toshiteo had her oto (repair) . . . . . . . . . . . . . . by a mechanic. 2. Ellen got Marvin (type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . her paper. 3. We got our house (paint) . . . . . . . . . . . . . . . . . . last week. 4. Dr Byrd is having the students (write ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a composition. 5. Mark got his transcripts (send). . . . . . . . . . . . . . . . . . . to the university. 6. Maria is having her hair (cut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tomorrow. 7. Will Mr. Brown have the porter (carry). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . his luggage to lớn his car?Hướng dẫn giải:1. repaired2. to type3. painted4. write5. sent6. cut7. carryTask 4. Chuyển các câu sau lịch sự bị động1. My father waters this flower every morning. 2. John invited Fiomãng cầu to lớn his birthday buổi tiệc ngọt last night. 3. Her mother is preparing the dinner in the kitchen. 4. We should clean our teeth twice a day. 5. Our teachers have sầu explained the English grammar. 6. Some drunk drivers caused the accident in this city. 7. Tom will visit his parents next month. 8. The manager didn’t phone the secretary this morning. 9. Did Mary this beautiful dress?10. I won’t hang these old pictures in the living room. Hướng dẫn giải:1. This flower is watered (by my father) every morning. 2. Fiomãng cầu was invented to John’s birthday các buổi party last month3. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen. 4. Our teeth should be cleaned twice a day. 5. The English grammar has been explained (by our teacher). 6. The accident was caused in this đô thị (by some drunk drivers). 7. Tom’s parents will be visited (by him) next month. 8. The secretary wasn’t phoned (by the manager) this morning. 9. Was this beautiful dress bought by Mary?10. These old pictures won’t be hung in the living room(by me). Task 5. Choose the best answer1. We can’t go along here because the road……………………A. is repairing B. is repaired C. is being repaired D. repairs2. The story I’ve sầu just read………………. Agatha Christie. A. was written B. was written by C. was written from D. wrote by3. I’m going lớn go out and…………………………………………. A. have cut my hair B. have sầu my hair cut C. cut my hair D. my hair be cut4. Something funny ………………………in class yesterday. A. happened B. was happened C. happens D. is happened5. Many US automobiles……………………in Detroit, Michigan. A. manufacture B. have manufactured C. are manufactured D. are manufacturingHướng dẫn giải:1. C. is being repaired2. B. was written by3. B. have my hair cut4. B. was happened5. C. are manufactured
Câu hỏi12345
Đáp ánCBBBC
Task 6. Change these sentences inlớn Passive voice1. Have sầu you sent the Christmas cards to lớn your family?2. The committee appointed Alice secretary for the meeting. 3. He hides the broken cup in the drawer. 4. They keep this room tidy all the time. 5. They all voted the tiệc nhỏ a great success. Hướng dẫn giải:1. Have sầu the Christmas cards been sent lớn your family?2. Alice was appointed secretary for the meeting (by the committee). 3. The broken cup is hidden in the drawer (by him). 4. This room is kept tidy (by them) all the time. 5. The buổi tiệc ngọt was voted a great success (by them). Task 7. Chuyển các câu có 2 tân ngữ sau sang trọng câu bị động1. They paid me a lot of money to do the job. 2. The teacher gave sầu each of us two exercise books. 3. Someone will tell him that news. 4. They have sent enough money to those poor boys. 5. They have given the women in most countries in the world the right to lớn vote. Hướng dẫn giải:1. I was paid a lot of money to bởi the job. 2. Each of us was given two exercise books by the teacher. 3. He will be told that news. 4. Those poor boys have been sent enough money. 5. The women in most countries in the world have been given the right to vote. Task 8. Chuyển những câu sau quý phái bị động1. The children looked at the woman with a red hat. 2. They have provided the victims with food and clothing. 3. People speak English in almost every corner of the world. 4. You mustn't use this machine after 5:30 p. m. 5. After class, one of the students always erases the chalk board. Hướng dẫn giải:1. The woman with a red hat was looked at by the children. 2. The victims have been provided with food and clothing. 3. English is spoken in almost every corner of the world. 4. This machine mustn't be used after 5:30 p. m. 5. After class, the chalk board is always erased by one of the students. Task 9. Chuyển các thắc mắc sau lịch sự thể thụ động. 1. When will you vị the work?2. How are you going to lớn giảm giá khuyến mãi with this problem?3. How do you spover this amount of money?4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position. 5. How did the police find the lost man?Hướng dẫn giải:1. When will the work be done?2. How is this problem going to be dealternative text with?3. How is this amount of money spent?4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors. 5. How was the lost man found by the police?Task 10. Cho dạng đúng của những đụng tự tiếp sau đây (rất có thể là dữ thế chủ động hoặc bị động).
*
The first diagram (1-illustrate)_________the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show)_________ the materials that go inkhổng lồ the production of concrete. It is clear that there are five sầu stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials & ending with bags of the finished sản phẩm. To produce concrete, four different materials (3-mix)__________ together. At the first stage in the production of cement, limestone & clay (4-crush)__________ to lớn form a powder. This powder then (5-mix)_________ before it passes inkhổng lồ a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)____________, and cement (7-produce)________. Finally, the cement (8-package)____________in large bags. Cement is one of the four raw materials that (9-use)___________ in the production of concrete, along with gravel, s& & water. To be exact, concrete (10-consist)__________ of một nửa gravel, 25% svà, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer. Hướng dẫn giải:
1. illustrates2. shows3. are mixed4. are crushed5. is then mixed6. is ground7. is produced8. is packaged9. are used10. consists

Chuyên mục: Tin tức