đề thi chuyên anh trần phú hải phòng

HOT Truy cập: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hải Phòng năm 2020 nhằm so sánh kết quả bài làm cho sau khi thời hạn làm bài bác hoàn thành.

Bạn đang xem: đề thi chuyên anh trần phú hải phòng

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Chuyên

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh Chuim năm 2015 tỉnh giấc Hải Phòng là đề thi bằng lòng của Slàm việc GD-ĐT TP Hải Phòng dành riêng cho những thí sinch thi vào lớp Chuim Anh, nhằm mục đích đánh giá toàn diện năng lượng của thí sinc. Đề thi có đáp án đi kèm theo, mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THCS Đông Hưng, Thái Bình năm học tập 2016 - 2017

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh ngôi trường THCS Hương Sơn, Bắc Giang năm học năm nhâm thìn - 2017

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh ngôi trường THCS Khả Phong, Hà Nam năm học tập năm nhâm thìn - 2017 (Đề xuất)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI PHÒNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP.. 10 trung học phổ thông CHUYÊN

Năm học 2015-2016

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH (Chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

PART ONE: PHONOLOGY

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)

1. A. pour B. flour C. scour D. sour

2. A. define B. oxide C. alibi D. elite

3. A. hatred B. relieved C. dogged D. sacred

4. A. teethe B. wreath C. southern D. worthy

5. A. dilemma B. saltháng C. calve D. halve

6. A. audible B. audience C. laundry D. draughty

7. A. steak B. great C. creative D. break

8. A. excursion B. further C. surgery D. surprise

9. A. bomb B. tomb C. subscriber D. plumber

10. A. creates B. motorbikes C. theatres D. tapes

II. Choose the word whose main bao tay position is placed differently from that of the others in each group. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (5 pts)


1. A. ingenuity B. analysis C. refugee D. editorial

2. A. curiosity B. occupation C. Nepalese D. committee

3. A. lemonade B. introduce C. understand D. atmosphere

4. A. miraculous B. category C. zoology D. considerate

5. A. mysterious B. competent C. temperate D. pregnancy

6. A. religious B. environment C. inconvenient D. development

7. A. computer B. composite C. company D. comfortable

8. A. modernization B. urbanization C. mathematician D. influential

9. A. dinosaur B. entertain C. signature D. crocodile

10. A. medamenu B. tournament C. gymnasium D. ceremony

PART TWO: VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose the correct word or phrase lớn complete each sentence. Write your answers A, B, C or D on your answer sheet. (10 pts)

1. Luckily I a new pair of sunglasses as I found mine at the bottom of a bag.

A.didn"t need lớn buy B. needed not to buyC. needn"t have bought D. hadn"t lớn buy

2. I"m sorry, but the dress you want is not in red.

A.possible B. economical C. suitable D. available

3. rare artifacts were they that the museum decided khổng lồ insure them.

Xem thêm: 10 Công Cụ Thiết Kế Đơn Giản Mà Đẹp, Những Mẫu Nhà 1 Tầng Đơn Giản Mà Đẹp

A. Such B. So C. Too D. Very

4. Scientists are predicting that the volcano might erupt so people have been from the area.


A.evacuated B. emigrated C. escaped D. exported

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Chuyên

PART ONE: PHONOLOGY

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group (5 pts)

0.5 pt for each correct answer.

1. A 2. D 3. B 4. B 5. A

6. D 7. C 8. D 9. C 10. C

II. Choose the word whose main găng position is placed differently from that of the others in each group (5 pts)

0.5 pt for each correct answer.

1. B 2. D 3. D 4. B 5. A

6. C 7. A 8. D 9. B 10. C

PART TWO: VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose the correct word or phrase to complete each sentence. (10 pts)

0.5 pt for each correct answer.

Xem thêm: Biểu Mẫu Báo Cáo Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Niên Năm 2020

1. A 2. D 3. A 4. A 5. D

6. B 7. D 8. C 9. B 10. B

11. A 12. C 13. D 14. B 15. C

16. A 17. C 18. D 19. C trăng tròn. B

II. Give sầu the correct form of the words in brackets lớn complete the sentences. (10 pts)

1.0 pt for each correct word.

1. inhabitants 2. imaginary 3. withdrawal 4. overdone 5. economize

6. abnormalities 7. indispensable 8. irresponsibly 9. differentiate 10. sportsmanship


Chuyên mục: Tin tức