ĐỀ THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 6

... play video (7 9 ) after finishing homework I usually go to bed at ten oclock I never (8 0) up too late at night 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Bài 9: Đọc đoạn văn chọn đáp án cho thông ... 69 one once 65 nineth 70 at ninth in Bài 8: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống đoạn văn sau (2 , điểm) 71 .take 72 .and 73 .lunch 74 .juice 75 .playing 76 .do 77 .with 78 .pass 79 .games 80.stay Bài ... playing sports with my school friends I like (7 5 ) badminton very much We also (7 6 ) aerobics three times a week I have dinner (7 7 ) my family at half (7 8 ) six Then I my homework Sometimes, I watch...

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh thí điểm lớp 6


*

... Bùi Văn Vinh – ĐHSPHN - 0977. 267 .66 2 Now, your friend will ask you questions about your picture Answer his/her questions Thầy Bùi Văn Vinh – ĐHSPHN - 0977. 267 .66 2 KEY ENGLISH TEST 15 MINUTES ... worlds for children Thầy Bùi Văn Vinh – ĐHSPHN - 0977. 267 .66 2 Children can learn about different lands and different people from TV ... The Kids Are All Right Thầy Bùi Văn Vinh – ĐHSPHN - 0977. 267 .66 2 B 45 MINUTES TEST ENGLISH LANGUAGE TEST Full name: (After unit 7,8) Class: … Time:...

Xem thêm: Chmod Not Permitted? Chmod Recursive For Php


*

... everyday activities - Skills: Reading & writing - To check up Ss understanding II: Ma trận thết kế đề kiểm tra Kỹ Vocabulary & grammar Reading writing Nhận biết TNKQ TL 2 0.5 Tổng Thông hiểu Vận dụng ... vocabulary from unit one to unit - Skills: listening, reading and writing II Ma trận thết kế đề kiểm tra Kỹ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Grammar Vocabulary & structure ... through units - To get Ssresult after units - Skills: reading and writing II Ma trận thết kế đề kiểm tra Kỹ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 2 Grammar Vocabulary & structure...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kết Nối Đầu Kts Với Màn Hình Máy Tính, Thiết Bị Nối Đầu Kts Với Pc


*

... a 163 What color is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go to the movies Sunday evening A to B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ... D three 265 My school is not big It’s A big B small C not small D new 266 How many floors _ it have? A does B is C D are 267 What _ you every morning? A are B C is D does 268 class ... a 163 What color is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go to the movies Sunday evening A to B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ...
*

*