Lý thuyết và bài tập câu điều kiện

3.Khác biệt thân would, could, might vào câu điều kiện một số loại 3would –công dụng mang tính chất chắc chắn thêm ( đang làm cái gi đó)
-->Trong TH này Karen yêu thương Peter tương đối nhiều.

Bạn đang xem: Lý thuyết và bài tập câu điều kiện

might– hoàn toàn có thể hoặc cần yếu xẩy ra ( không Chắn chắn chắn)
•If Peter had asked Karen to marry hlặng, shemighthave said yes… but shemighthave said no.

-->Không chắc chắn rằng rằng Karen yêu thương anh ấy xuất xắc khôngcould– có một tài năng hiệu quả làm sao đóIf I had had a million dollars, Icouldhave sầu done anything! Icould havebought a new oto every month, I couldhave had my own helicopter,-->nhấn mạnh vấn đề kĩ năng có thể thực hiện điều gì đó4. Đảo ngữ câu ĐK các loại 3:If I had known his address, I would have sầu sent hlặng a letter.-->Had I known his address, I would have sầu sent him a letter.Câu điều kiện một số loại 3 với But for : nếu không có…But for my teacher’s advice, I wouldn’t have sầu finish my essay.-->Without my teacher’s advice, I wouldn’t have sầu finish my essay.

Xem thêm: Kiểm Tra Các Gói Cước Đang Sử Dụng Viettel


Chương thơm trình áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá khóa Online cùng sách chỉ dành riêng cho30 bạn đầu tiên đăng kí hàng tháng.Ấn vào link đăng kí trường hợp nhận ra tin nhắn chúc mừng thì em như ý là một trong vào 30 fan nhận được khuyến mãi mon này nhé.(Giá sách giảm đồng giá từ250k còn 145k/cuốn)-Link đăng kí cài đặt sách :TẠI ĐÂY-Khóa Ngữ Pháp Toàn Diện bớt từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Đọc Hiểu Toàn Diện giảm từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Tiếng Anh tổng thích hợp gồm toàn cục kỹ năng và kiến thức Ngữ Pháp, Đọc Hiểu với Phát Âm giảm từ800k còn 250k:TẠI ĐÂYCrúc ý:Nếu em đặt thiết lập khóa Online thì đã có sẵn tư liệu bạn dạng PDF ngơi nghỉ trong khóa nên không buộc phải cài thêm sách.CÁC BẠN HỌC VIÊN THƯỜNG ĐẠT 8 TỚI 9 PHẨY TIẾNG ANH TRÊN LỚPhường. SAU 1 KÌ VÀ ĐẠT TỚI 8-9 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC TỪ MẤT GỐC SAU 1 NĂM CHĂM CHỈ CÀY KHÓA ONLINE (XEM CẢM NHẬN HỌC VIÊN BÊN DƯỚI)
PHẦN 1 : CƠ BẢN1. They will stay there for some days if the weather _____ fine.A. would beB. wasC. is D. will be2. If you _____ in my position, what would you do?A. areB. will beC. were D. would be3. If people _____ after their houses properly, the police wouldn’t have so much work to lớn vì.A. lookedB. lookC. have looked D. should look4. If it rains this weekend, we _____ camping.A. don’t goB. won’t goC. didn’t go D. wouldn’t go5. Unless you _____ all of my questions, I can’t vị anything to lớn help you.A. answeredB. answerC. would answer D. are answering6. If you had taken my advice, you _____ in such difficulties.A. won’t beB. hadn’t beenC. wouldn’t beD. wouldn’t have sầu been7. If I _____ money yesterday, I would have sầu helped you.A. hadB. did haveC. had had D. have had8. If I _____ get a pole, I’ll go fishing.A. canB. couldC. may D. might9. If you _____ khổng lồ be chosen for the job, you’ll have sầu to be experienced in the field.A. want B. wantedC. had wanted D.wants10. If you just approach the job with the right attitude, things _____ well.A. would have turned outB. will turn outC. would turn outD. turns outPHẦN 2 : NÂNG CAO11. If he _____ tickets yesterday, he _____ on the beach now.A. had booked - would be lyingB. had booked - would have liedC. had booked - would liedD. A và C are correct12. If you _____ as I told you, you _____ sorry now.A. did - would not beB. had done - had not beenC. vì - would not beD. had done - would not be13. If everyone _____, how would we control the traffic?A. could flyB. fliesC. had flown D. can fly14. If the weather _____ worse, we’ll have to lớn cancel our camping trip.A. will getB. would getC. got D. gets15. You _____ a star now if you _____ the part in the film then.A. might be - had been offeredB. might have been - had been offeredC. might be - were offeredD. might be - would be offered16. If it _____ for the heavy storm, the accident would not have happened.A. weren’tB. hadn’t beenC. isn’tD. were17. My cat would not have bitten the toy fish _____ it was made of rubber.A. if she has knownB. if she should knowC. had she knownD. if she knew18. _____ anything suspicious arise, please let me know at once.A. ShouldB. WouldC. CanD. Did19. It would have been a much more serious accident _____ fast at the time.A. he droveB. was he drivingC. had he been driving D. he had driventrăng tròn. _____, he would have been able lớn pass the exam.A. Had he studied more B. If he studied moreC. If he were studying khổng lồ a greater degree D. Studying more
Chương thơm trình tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá khóa Online cùng sách chỉ dành riêng cho30 bạn đầu tiên đăng kí từng tháng.Ấn vào link đăng kí nếu cảm nhận tin nhắn chúc mừng thì em suôn sẻ là 1 trong những vào 30 người nhận được ưu đãi mon này nhé.(Giá sách sút đồng giá từ250k còn 145k/cuốn)-Link đăng kí tải sách :TẠI ĐÂY-Khóa Ngữ Pháp Toàn Diện bớt từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Đọc Hiểu Toàn Diện bớt từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Tiếng Anh tổng hòa hợp tất cả toàn cục kỹ năng Ngữ Pháp, Đọc Hiểu và Phát Âm sút từ800k còn 250k:TẠI ĐÂYChú ý:Nếu em đặt cài đặt khóa Online thì vẫn có sẵn tư liệu phiên bản PDF sinh sống vào khóa cần không phải thiết lập thêm sách.

Xem thêm: #1 Cách Fake Ip Hàn Quốc Trên Điện Thoại Android, Iphone, Xin Phần Mềm Fake Ip Hàn Quốc Miễn Phí

CÁC BẠN HỌC VIÊN THƯỜNG ĐẠT 8 TỚI 9 PHẨY TIẾNG ANH TRÊN LỚPhường SAU 1 KÌ VÀ ĐẠT TỚI 8-9 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC TỪ MẤT GỐC SAU 1 NĂM CHĂM CHỈ CÀY KHÓA ONLINE (XEM CẢM NHẬN HỌC VIÊN BÊN DƯỚI)
Thành tích chúng ta học tập viên khóa OnlineCó siêu đa số chúng ta lấy điểm 8,9 thi ĐH cùng thi lớp 9 lên 10 từ bỏ mất gốcThu Thảo đạt 9.0 đỗ Ngoại Thương thơm TPhường HCM
*
Lê Pmùi hương Anh đạt 9.0
*
Đạt Tiến đạt 9.6 từ 5 điểm
*
Lan Limãng cầu đạt 8.8
*
Nguyễn Khoa đạt 8.8
*
Quốc Trung đạt 9.4 học kì 2 cùng 8.4 thi đại học
*
Tkhô hanh Ly từ bỏ 4 lên 8 điểm thi đại học
*
Quỳnh Xuân đạt 8.4
*

Chương trình ưu đãi giảm giá khóa Online với sách chỉ dành cho30 các bạn trước tiên đăng kí hàng tháng.Ấn vào link đăng kí giả dụ nhận thấy lời nhắn chúc mừng thì em may mắn là 1 trong trong 30 người cảm nhận ưu đãi tháng này nhé.(Giá sách giảm đồng giá từ250k còn 145k/cuốn)-Link đăng kí download sách :TẠI ĐÂY-Khóa Ngữ Pháp Toàn Diện bớt từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Đọc Hiểu Toàn Diện giảm từ450k còn 150k:TẠI ĐÂY-Khóa Tiếng Anh tổng hòa hợp bao gồm toàn bộ kiến thức Ngữ Pháp, Đọc Hiểu cùng Phát Âm sút từ800k còn 250k:TẠI ĐÂYCrúc ý:Nếu em đặt thiết lập khóa Online thì vẫn gồm sẵn tài liệu bản PDF sống vào khóa yêu cầu ko phải tải thêm sách.CÁC BẠN HỌC VIÊN THƯỜNG ĐẠT 8 TỚI 9 PHẨY TIẾNG ANH TRÊN LỚP SAU 1 KÌ VÀ ĐẠT TỚI 8-9 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC TỪ MẤT GỐC SAU 1 NĂM CHĂM CHỈ CÀY KHÓA ONLINE (XEM CẢM NHẬN HỌC VIÊN BÊN DƯỚI)

Chuyên mục: Tin tức