ôn thi tiếng anh trình độ b

Nội dung đề cưng cửng ôn thi giờ Anh chuyên môn B: Từ vựng, ngữ pháp, bắt tắt ngữ pháp rất hấp dẫn. Đây là tư liệu thiết yếu quy được TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG soạn đến tỉnh Quảng Ngãi luyện thi

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP. MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

1. Vocabulary:Từ vựng nằm trong các chủ điểm phổ thông như: Khoa học tập, xã hội, mức độ khỏe, giáo dục, công việc và nghề nghiệp, thể thao, tiết trời, du ngoạn, gia đình, nhà trường2. Grammar:– Tenses: Simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect, simple future, future with going lớn,– Passive voice; Causative: have sầu / get– Relative sầu pronouns: who, whom, which, where, when, that , why– Comparatives & superlatives– Modal verbs: can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought lớn, need, dare, used to– Verb forms: Infinitives (with or without to) after verbs & adjectives; Gerunds (ING – forms) after verbs and prepositions; Gerunds as subjects & objects;– Compound verb patterns: Phrasal verbs / verbs with prepositions– Prepositions:+ Prepositional phrases: at the beginning of; by means of, etc.+ Prepositions preceding nouns or adjectives: by car, for sale, at last, etc.+ Prepositions following:+ Nouns và adjectives: advice on; afraid of, etc.+ Verbs: laugh at; ask for, etc.– Pronouns:+ Reflexive sầu và emphatic: myself, yourself . . .+ Relative: Who, which, that, whom, whose.– Adverbs:+ Sequence (first, next, etc.)+ Sentence adverbs: too, either, etc.+ Pre – verbal, post – verbal and kết thúc – position adverbs.+ Comparative and superlative sầu forms (regular và irregular)– ConnectivesUntil, as soon as, since, as for, so that, (in order) to; so, so . . . that, such . . . that, although.– Conditional sentences: Type 0, Type 1, Type 2Type 0: An iron bar expands if / when you heat it.Type 1: If you vì chưng that again, I’ll leave sầu here at once.Type 2: If I were you, I would not bởi that.– Reported speech+ Statements, questions and commands: say, ask, tell.He said that he felt ill.I asked her if I could leave sầu.No one told me what khổng lồ vày.+ Indirect & imbedded questions: know, wonder:Did you know what he said?I wondered what he would vày next.– Structures:+ There is/there are…..+ How many/how much………..+ so adj/adv that ………………

B. TÓM TẮT CÁC ĐIỂM NGỮ PHÁPhường CHÍNH


 

CÁC DẠNG BÀI TẬPNgữ pháp, từ bỏ vựng:

Trắc nghiệm: Chọn giải pháp đúng A, B, C hoặc D nhằm chấm dứt câu.

Bạn đang xem: ôn thi tiếng anh trình độ b

Chia rượu cồn từ

– Điền mạo từ hoặc giới từ

Đọc hiểu:

– Trả lời câu hỏi

– Chọn cách thực hiện đúng A, B, C, hoặc D để kết thúc đoạn văn.

Viết:

– Viết lại câu.

KIẾN THỨC NGỮ PHÁP Động từ: Các thì của đụng từ

Bây Giờ (4 thì)

– Quá khứ (4 thì)

– Tương lai (4 thì)

Pmùi hương pháp làm cho bài

Nắm rõ bí quyết sử dụng của các thì

– Xác định thì của cồn từ bằng cách sử dụng tín hiệu của các thì.

Ví dụ:

Bây Giờ thường: Trạng trường đoản cú chỉ tần suất (often, usually, always, sometimes, rarely, never,…)

Q: He often (go) ______ to lớn the countryside at weekends.

A: He often goes  khổng lồ the countryside at weekends.

Lúc Này tiếp diễn: Trạng từ bỏ now, at the moment,…

Q: At the moment we (revise) our lesson.

A: At the moment we are revising our lesson.

Lúc Này hoàn thành: for + (khoảng tầm thời gian), since + (mốc thời gian), two times, three times, the first time, the second time,…

Q: He (learn) English for 10 years và up khổng lồ now, he (visit) England 3 times.

A: He has learnt English for 10 years and up lớn now, he has visited Engl& 3 times.

Quá khứ đọng đơn: Mốc thời hạn vào thừa khđọng, trạng từ: yesterday, last night/ week/ month/year.

Q: Last weekover, we (take) our children lớn the zoo.

A: Last weekover, we took our children to lớn the zoo.

Quá khứ tiếp diễn: Thời điểm cụ thể vào quá khứ (at 8h00 yesterday morning), vào câu có từ nối when kể đến một hành động đang diễn ra thì một hành vi khác xen vào.

Q: When the boy (play) computer games, his mother went in.

A: When the boy was playing computer games, his mother went in.

Quá khứ đọng trả thành: câu bao gồm tự nối before, after, until, when, … với một mốc thời hạn vào quá khđọng hoặc một hành vi không giống vào vượt khđọng.

Q: They (left) before the play finished.

A: They had left before the play finished.

Q: After they (left), the play finished.

A: After they had left, the play finished.

Tương lai đơn: ý định của hành vi lên đường trên thời khắc nói, hoặc có trường đoản cú wish, hope, promise…

Q: Listen! The phone is ringing. I (answer) it.

A: Listen! The phone is ringing. I will answer it.

Tương lai tiếp diễn: Hành rượu cồn sẽ diễn ra tại thời điểm cụ thể sau này hoặc một hành động khác sau này.

Q: At 8:00 tomorrow morning, we (fly)  lớn Ho Chi Minh City.

A: At 8:00 tomorrow morning, we will be flying to lớn Ho Chi Minh City.

Lưu ý:

Chia hễ từ bỏ đúng với ngôi, số.

Ví dụ: I/he/she/it was …

We/ they were….

 

Câu điều kiện Các nhiều loại câu điều kiện

Câu ĐK các loại 1

– Câu ĐK nhiều loại 2

– Câu ĐK nhiều loại 3

Phương pháp làm bài:

Câu hỏi trắc nghiệm: Sử dụng động tự trong vế sót lại để xác minh loại câu điều kiện và rượu cồn từ bỏ bắt buộc chia.

Q: If I (have) more time, I would revise the lesson better.

have B. will have C. had D. would have

A: C. had

Viết lại câu: Hiểu câu biểu đạt thực tế của vụ việc nhằm khẳng định một số loại câu điều kiện.

Q: I was sick because I didn’t wear warm clothes.

A: à If I had worn warm clothes, I wouldn’t have sầu been siông xã.

Lưu ý:

* Với câu ĐK loại 2, động từ be sinh hoạt mệnh đề If được phân chia là were nghỉ ngơi toàn bộ những ngôi.

Xem thêm: Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2017 File Excel, Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Mới 2018 File Excel

If she were a superstar, she would be very rich.

* Câu điều kiện kể đến điều hiển nhiên

Water boils if the temperature reaches 100Co

* Câu điều kiện tất cả hổn hợp loại 2, loại 3.

If you had listened lớn my advice, you would pass the exam now.

Câu nhà động/ bị động Cấu trúc câu bị động:

S + be + VpII + by….

Cách đưa từ bỏ câu chủ động sang trọng câu bị động

S + V + O à S + be + VpII + (by + ….)

(1)

(2)

 

 Ví dụ: Chuyển trường đoản cú câu chủ động thanh lịch câu bị động:

We planted these trees last summer.

à These trees were planted last summer.

Pmùi hương pháp có tác dụng bài:

– Đối với thắc mắc trắc nghiệm: Cần xác minh nhà ngữ của câu liệu có phải là đối tượng của hành vi hay là không.

Q: Those books _______ when I was a child.

bought B. buy C. are bought D. were bought

A: D. were bought

Đối cùng với thắc mắc viết lại câu: yêu cầu xác định đúng tân ngữ với thì của câu chủ động.

Q: The teacher gave the student some gifts.

O1 O2

The students was given some gifts by the teacher.

Some gifts were given lớn the student by the teacher.

Lưu ý:

Chia be theo thì của câu chủ động, cân xứng cùng với ngôi cùng số.

– Nắm vững phân từ II của những cồn từ bất quy tắc.

Từ nối Các trường đoản cú nối thông dụng:

Nối 2 mệnh đề cùng nghĩa: và, besides, moreover,…

Q: My sister is beautiful; _______, she is intelligent.

but B. moreover C. although D. though

A: B. moreover

Nối 2 mệnh đề trái nghĩa nhau: but, however, ….

Q: My house is rather small ______ it is nice.  

but B. moreover C. besides D. so

A: A. but

Nối 2 mệnh đề ngulặng nhân – kết quả: so, therefore, as, because, …

Q: I have a good diet, _______ I lead a healthy life.

but B. though C. so that D. so

A: D. so

Nối 2 mệnh nhằm chỉ hành động – mục đích: so that, in order to lớn, so as khổng lồ,…

Q: We work hard _______ earn our living.

so that B. in order to lớn C. so D. but

A: B. in order to

Phương thơm pháp làm cho bài:

Với thắc mắc trắc nghiệm cùng viết lại câu

* Xác định quan hệ giữa 2 mệnh đề nhằm khẳng định từ bỏ nối phù hợp.

* Nắm vững vàng địa chỉ, cấu tạo theo sau những tự nối.

Q: It rained hard, so we stayed at trang chính.

A: à Because it rained hard, we stayed at trang chủ.

Lưu ý:

Các từ nối có thuộc chức năng nhưng lại có cấu trúc câu theo sau khác biệt.

Ví dụ: English is useful, and easy khổng lồ learn.

English is useful; moreover, it is easy lớn learn.

Mạo từ: a, an, the

a/an: – cần sử dụng mang lại danh tự số không nhiều, đếm được

– danh từ bỏ chưa được xác minh, được nhắc tới lần thứ nhất tiên

the: – cần sử dụng đến danh trường đoản cú số không nhiều, số các, đếm được và không đếm được.

– danh từ đã làm được khẳng định, đã có được nhắc đến trước đó

– danh từ bỏ chỉ sự vật độc nhất (the moon, the sun,..)

– cần sử dụng trước một số trong những danh từ bỏ riêng (the United States,…)

 

Ví dụ: I’ve sầu bought a book. The book is very interesting.

Giới từ:

Giới trường đoản cú chỉ thời gian: in, on, at (in 1984, on Monday, at 9:00 am,…)

– Giới tự theo sau một số hễ tự, tính từ: be fond of,  be interested in, agree with, think of,…

TỪ VỰNG: Dạng từ: Danh tự, động trường đoản cú, tính trường đoản cú, trạng từ

Ví dụ: high (adj) à height (n), heighten (v), high/highly (adv)

Q: What is the ______ of this buiding.

high B. height C. heighten D. highly

A: B. height

Phương thơm pháp làm bài:

Xác định đúng trường đoản cú nhiều loại của địa chỉ đề nghị điền.

– Ghi lưu giữ những dạng danh, hễ, tính từ của các từ vẫn biết.

– Nắm được các tiền tố, hậu tố cấu trúc đề xuất các dạng từ

Lưu ý:

Các từ cùng từ các loại nhưng mà trái nghĩa nhau.

Q: He is a _____ driver. He has had accidents 3 times.

careful B. careless C. care D. carefully

A: C. careless

TỪ VỰNG THUỘC CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI

Phương pháp có tác dụng bài:

Hiểu nghĩa của câu, xác minh từ vựng phù hợp.

Xem thêm: Cách Chơi Game Làm Bánh Sinh Nhật 5 Tầng, Game Làm Bánh Sinh Nhật

Q: She is a _______ of this company. She has employed hundreds of workers.

director B. employee C. secretary D. assistant

A: A. director

 

ĐỌC HIỂU: Trả lời câu hỏi:

Đọc lướt qua bài bác gọi, gạch ốp chân đều báo cáo, số liệu quan liêu trọng


Chuyên mục: Tin tức