Thông tư bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Quy định mới về bồi dưỡng liên tiếp với cô giáo phổ thông


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 17/2019/TT-BGDĐT

Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ nhất tháng 11 năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ STại GIÁO DỤCPHỔ THÔNG

Căn uống cứ đọng Luật giáo dục ngày 14 tháng6 năm 2005; Luật Sửa thay đổi, bổ sung một trong những điều của Luật giáo dục ngày 25tháng 1một năm 2009;

Căn uống cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CPngày 25 mon 5 năm 2017 của Chính phủ lý lẽ chứcnăng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ với tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn uống cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước dụng cụ chi tiết với chỉ dẫn thihành một vài điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP. ngày 101/05 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổsung một vài điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết với lí giải thi hành một số trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số07/2013/NĐ-CPhường ngày 09 mon 0một năm 2013 của Chínhđậy sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định31/2011/NĐ-CP ngày 101/05 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CPhường. ngày 02 tháng 8 năm 2006 củaChính phủ cơ chế bỏ ra tiếtvới khuyên bảo thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn uống cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CPhường. ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức;

Căn cđọng Biên phiên bản họp đánh giá ngày26 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng đánh giá và thẩm định Cmùi hương trình tu dưỡng hay xuyêngia sư đại lý dạy dỗ phổ thông;

Theo ý kiến đề xuất của Cục trưởng CụcNhà giáo với Cán cỗ làm chủ giáo dục;

Sở trưởng Sở Giáo dục và Đào tạoban hành Thông tứ ban hành Chương trình bồi dưỡng tiếp tục giáo viên cơ sởgiáo dục rộng rãi.

Bạn đang xem: Thông tư bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Điều 1. Ban hành hẳn nhiên Thôngtứ này Chương thơm trình bồi dưỡng liên tục giáo viên đại lý dạy dỗ đa dạng.

Điều 2. Thông tứ này còn có hiệu lựcthực hành Tính từ lúc ngày 22 tháng 1hai năm 2019

Thông bốn này thay thế Thông tứ số30/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạoban hành Chương thơm trình bồi dưỡng liên tục cô giáo trung học phổ thông;Thông tứ số 31/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Sở trưởng Sở Giáo dụccùng Đào tạo phát hành Chương thơm trình bồi dưỡng tiếp tục cô giáo trung học cơsở; Thông tứ số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 mon 8 năm 2011 của Bộ trưởng Sở Giáodục cùng Đào sản xuất phát hành Chương trình bồi dưỡng liên tiếp thầy giáo tè học tập.

Điều 3. Chánh Văn uống phòng, Cụctrưởng Cục Nhà giáo với Cán bộ cai quản dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng liên quannằm trong Bộ Giáo dục đào tạo với Đào chế tác, Giám đốc ssinh sống giáo dục và đào tạo, những tổ chức vàcá nhân tất cả tương quan Chịu đựng trách nát nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận: - Văn chống Chính phủ; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Sở Tư pháp); - Ủy Ban Nhân Dân những thức giấc, tỉnh thành trực ở trong TƯ; - Các slàm việc giáo dục với đào tạo; - Công báo; - Trang biết tin điện tử của Chính phủ; - Trang ban bố năng lượng điện tử của Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành cố nhiên Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐTngày 01 mon 11 năm2019 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo)

I. Mục đích

Chương trình tu dưỡng hay xuyêncô giáo các đại lý dạy dỗ rộng rãi nhằm mục đích tu dưỡng theo yên cầu của địa chỉ việclàm; tu dưỡng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng chuyên ngành đề xuất hàng năm đối với giáoviên đại lý giáo dục phổ thông; là địa thế căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai với biênsoạn tài liệu ship hàng công tác tu dưỡng, từ bồi dưỡng nhằm mục tiêu nâng cấp phẩm hóa học,năng lượng trình độ, nghiệp vụ của cô giáo các đại lý giáo dục càng nhiều, đáp ứngthử khám phá địa điểm bài toán làm cho, nâng cấp mức độ thỏa mãn nhu cầu của giáo viên các đại lý giáo dụcđa dạng so với những hiểu biết cải cách và phát triển dạy dỗ ít nhiều cùng tận hưởng của chuẩncông việc và nghề nghiệp cô giáo đại lý giáo dục phổ quát.

II. Đối tượng bồidưỡng

Chương thơm trình tu dưỡng thường xuyên xuyêngiáo viên đại lý giáo dục đa dạng áp dụng đối với giáoviên đang đào tạo và huấn luyện nghỉ ngơi trường đái học tập, trường trung học cơssinh sống, ngôi trường trung học tập phổ quát, trường đa dạng có tương đối nhiều cấp cho học, trườngchuyên, trường rộng rãi dân tộc nội trú, trường đa dạng dân tộc bán trú (sauđây Hotline phổ biến là cơ sở dạy dỗ phổ thông).

III. Nội dung chươngtrình bồi dưỡng

Cmùi hương trình bồi dưỡng thường xuyêngia sư cơ sở giáo dục phổ thông thạo hiệ tượng bồi dưỡng theo hưởng thụ của vịtrí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm ngành phải thường niên, baogồm:

1. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiếnthức, kĩ năng siêng ngành thỏa mãn nhu cầu thưởng thức thực hiện nhiệm vụ năm học so với những cấp cho học của dạy dỗ phổ thông (điện thoại tư vấn là Chương trình bồi dưỡng01): Bộ Giáo dục cùng Đào chế tạo luật ví dụ theo từng năm học tập các nội dung bồidưỡng về con đường lối, chính sách cải tiến và phát triển giáo dục rộng lớn, chương trình giáodục phổ biến, câu chữ các môn học tập, chuyển động dạy dỗ nằm trong lịch trình giáodục phổ thông.

2. Chương trình tu dưỡng cập nhật kiếnthức, kĩ năng siêng ngành triển khai trọng trách cách tân và phát triển giáo dục phổ thôngtheo từng thời kỳ của từng địa phương (Call là Chương thơm trình tu dưỡng 02): Slàm việc giáodục với giảng dạy điều khoản rõ ràng theo mỗi năm học tập những câu chữ tu dưỡng về pháttriển dạy dỗ diện tích lớn của địa pmùi hương, tiến hành công tác giáo dục phổthông, chương trình giáo dục địa phương; phối hận phù hợp với cácdự án công trình để xúc tiến planer tu dưỡng thường xuyên (ví như có).

3. Cmùi hương trình bồi dưỡng phân phát triểnnăng lực nghề nghiệp và công việc theo thưởng thức địa điểm Việc làm cho (gọi là Cmùi hương trình bồi dưỡng03): Giáo viên các đại lý giáo dục diện tích lớn từ chọn những tế bào đun bồi dưỡng nhằm mục đích pháttriển phđộ ẩm hóa học, năng lượng nghề nghiệp và công việc thỏa mãn nhu cầu trải đời địa điểm vấn đề làm. Số lượngtế bào đun trường đoản cú chọn bảo vệ khí cụ về thời lượng bồi dưỡng tạiKhoản 2 Mục IV của Cmùi hương trình này. Các mô đun bồi dưỡng, cụ thể như sau:

u cầu bồi dưỡng theo Chuẩn

Mã mô đun

Tên với văn bản bao gồm của tế bào đun

Yêu cầu yêu cầu đạt

Thời gian triển khai (tiết)

Lý, thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Phđộ ẩm chất bên giáo

GVPT

01

Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp bên giáo vào toàn cảnh hiện nay nay

1. Phđộ ẩm chất đạo đức ở trong nhà giáo vào bối cảnh hiện nay.

2. Các giải pháp về đạo đức nghề nghiệp đơn vị giáo.

3. Tự bồi dưỡng, tập luyện với tìm mọi cách nâng cấp phẩm hóa học đạo đức bên giáo.

- Phân tích được yếu tố hoàn cảnh đạo đức của phòng giáo trong toàn cảnh hiện thời (phần lớn bất cập, mọi bài học kinh nghiệm từ những việc cô giáo vi phạm luật đạo đức nghề nghiệp công ty giáo, số đông tnóng gương đạo đức nghề nghiệp công ty giáo tác động cho hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp và dạy dỗ học học sinh); Liên hệ cùng với những cấp học;

- Vận dụng được những biện pháp về đạo đức nghề nghiệp bên giáo nhằm tạo cùng tiến hành chiến lược từ bỏ bồi dưỡng, tập luyện phiên bản thân nâng cao phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp bên giáo;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào bài toán rèn luyện tìm mọi cách nâng cao phẩm hóa học đạo đức nhà giáo.

8

12

GVPT

02

Xây dựng phong thái của cô giáo đại lý giáo dục phổ thông vào bối cảnh hiện nay

1. Nghề nghiệp thầy giáo các đại lý giáo dục phổ biến trong toàn cảnh bây giờ.

2. Những đề xuất về phong thái của cô giáo đại lý dạy dỗ phổ biến trong toàn cảnh hiện nay; khả năng giải pháp xử lý trường hợp sư phạm.

3. Xây dựng và rèn luyện tác phong, có mặt phong thái công ty giáo.

- Phân tích được thực trạng với phần nhiều yêu cầu về phong thái so với giáo viên đại lý giáo dục đa dạng nói bình thường, so với gia sư từng cấp cho học dành riêng trong toàn cảnh hiện tại nay;

- Vận dụng để thực hành thực tế, xử trí những trường hợp ứng xử sư phạm trong số cửa hàng giáo dục phổ thông với khuyến cáo được giải pháp để tập luyện tác phong, phong cách bên giáo cân xứng cùng với từng cung cấp học, vùng, miền (Các kỹ năng kìm giữ xúc cảm phiên bản thân, khả năng giải quyết và xử lý xung đột;...);

- Hỗ trợ được người cùng cơ quan vào rèn luyện tác phong và hiện ra phong cách công ty giáo.

8

12

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

GVPT

03

Phát triển chuyên môn của phiên bản thân

1. Tầm đặc biệt quan trọng của việc phát triển trình độ của phiên bản thân.

2. Xây dựng planer tu dưỡng nhằm cách tân và phát triển trình độ chuyên môn của phiên bản thân.

3. Nội dung update đề nghị đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân so với gia sư cửa hàng giáo dục phổ quát.

- Phân tích được khoảng đặc biệt của câu hỏi cách tân và phát triển trình độ của bản thân so với cô giáo đại lý dạy dỗ phổ thông; Xây dựng được chiến lược bồi dưỡng để nâng cấp năng lực trình độ đến bản thân so với thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông;

- Vận dụng được câu chữ update đề xuất thay đổi nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của bản thân vào vận động dạy dỗ học với dạy dỗ so với gia sư cửa hàng dạy dỗ rộng lớn, cân xứng cùng với giáo viên từng cấp học, vùng, miền (Yêu cầu thực hiện chương trình dạy dỗ phổ thông; Đổi new sinc hoạt chuyên môn; Nghiên cứu vớt công nghệ sư phạm ứng dụng; Lựa chọn cùng áp dụng học tập liệu dạy học; Phát triển chuyên môn gia sư trong các các đại lý dạy dỗ rộng rãi trải qua kết nối, share trí thức trong cộng đồng học tập tập;....);

- Hỗ trợ đồng nghiệp trở nên tân tiến trình độ chuyên môn của bản thân đáp ứng nhu cầu từng trải đổi mới dạy dỗ.

16

24

GVPT

04

Xây dựng kế hoạch dạy học cùng giáo dục theo phía phân phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về dạy học tập cùng giáo dục theo hướng trở nên tân tiến phẩm hóa học, năng lực học viên trong những cửa hàng giáo dục đa dạng.

2. Xây dựng kế hoạch với tổ chức triển khai vận động dạy dỗ học tập cùng dạy dỗ theo phía cải cách và phát triển phđộ ẩm chất, năng lực học sinh trong số cơ sở dạy dỗ rộng lớn.

3. Phát triển được chương trình môn học, vận động giáo dục trong số các đại lý dạy dỗ diện tích lớn.

- Trình bày được một số sự việc bình thường về dạy dỗ học tập và dạy dỗ theo phía cải cách và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lượng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ quát nói bình thường, cân xứng với đặc thù cấp học tập, vùng, miền;

- Xây dựng, điều chỉnh chiến lược dạy dỗ học tập, giáo dục với tổ chức triển khai dạy học tập, dạy dỗ đáp ứng đề xuất công tác môn học tập, hoạt động giáo dục theo phía cải cách và phát triển phđộ ẩm chất, năng lượng học viên trong số các đại lý giáo dục nhiều, cân xứng với đặc điểm cấp cho học tập, vùng, miền;

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào việc xây cất, điều chỉnh với tổ chức chuyển động dạy dỗ học, giáo dục theo hướng cách tân và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học sinh.

16

24

GVPT

05

Sử dụng phương thức dạy dỗ học với giáo dục trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học tập sinh

1. Những sự việc chung về cách thức, kỹ thuật dạy dỗ học tập và giáo dục trở nên tân tiến phđộ ẩm hóa học, năng lực học sinh.

2. Các cách thức, nghệ thuật dạy dỗ học cùng dạy dỗ nhằm mục tiêu phát triển phđộ ẩm chất, năng lượng học sinh.

3. Vận dụng cách thức, chuyên môn dạy dỗ học tập cùng dạy dỗ phát triển phđộ ẩm chất, năng lực học viên.

- Phân tích được hầu như sự việc tầm thường về cách thức, chuyên môn dạy học tập và giáo dục cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong các cơ sở dạy dỗ nhiều, cân xứng với từng cấp cho học;

- Vận dụng được những cách thức, chuyên môn dạy học tập với giáo dục nhằm tổ chức triển khai dạy dỗ học và giáo dục theo hướng cải cách và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lượng của học sinh tương xứng với từng cung cấp học (Dạy học tập tích hợp; Dạy học phân hóa; Tổ chức vận động dạy học, giáo dục hòa nhập cho học viên khuyết tật; Giải pháp sư phạm trong công tác dạy dỗ học sinh của giáo viên nhà nhiệm; Pmùi hương pháp và nghệ thuật dạy dỗ học tập tích cực;...);

- Hỗ trợ người cùng cơ quan về kỹ năng, kỹ năng với kinh nghiệm tay nghề áp dụng những phương thức, kỹ thuật dạy dỗ học tập với giáo dục theo hướng trở nên tân tiến phđộ ẩm chất, năng lượng học viên trong các cơ sở giáo dục ít nhiều.

16

24

GVPT

06

Kiểm tra, Đánh Giá học sinh trong số cơ sở dạy dỗ phổ thông theo hướng phát triển phẩm hóa học năng lực học sinh

1. Những vụ việc chung về khám nghiệm, Đánh Giá theo phía cách tân và phát triển phđộ ẩm chất, năng lượng học viên trong số cửa hàng dạy dỗ càng nhiều.

2. Phương thơm pháp, bề ngoài, cơ chế bình chọn, Đánh Giá cải cách và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lực học viên trong số đại lý dạy dỗ rộng lớn.

3. Vận dụng cách thức, vẻ ngoài, công cụ trong câu hỏi kiểm soát, Đánh Giá cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học viên cửa hàng dạy dỗ càng nhiều.

- Trình bày được các vấn đề chung về kiểm tra, tấn công giá; cách thức, hiệ tượng với chuyên môn soát sổ, Reviews theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong số cơ sở dạy dỗ phổ biến, tương xứng với từng cung cấp học;

- Vận dụng các cách thức, hình thức với luật pháp kiểm soát, tấn công giá; thủ tục xây cất các tiêu chuẩn, ma trận, những thắc mắc đánh giá năng lực học sinh, đề chất vấn, reviews theo hướng cách tân và phát triển phẩm hóa học, năng lượng, sự tiến bộ của học viên trong số cơ sở giáo dục phổ thông;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan tiến hành kết quả việc bình chọn, Đánh Giá hiệu quả tiếp thu kiến thức với sự tiến bộ của học viên trong những đại lý dạy dỗ rộng lớn theo phía cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lượng.

16

24

GVPT

07

Tư vấn cùng cung ứng học viên trong hoạt động dạy dỗ học tập với giáo dục

1. đặc điểm tâm lý lứa tuổi của từng đối tượng người dùng học viên trong những đại lý giáo dục thêm.

2. Quy định cùng phương thức hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy dỗ học, giáo dục trong số cửa hàng dạy dỗ phổ quát.

3. Vận dụng một số trong những hoạt động support, cung ứng học sinh trong những đại lý dạy dỗ rộng lớn trong chuyển động dạy học cùng dạy dỗ.

Xem thêm: Cập Nhật Nhanh Kích Thước Hình Ảnh Đại Diện Facebook Kích Thước Bao Nhiêu ?

- Phân tích được các Điểm lưu ý tâm lý của những đối tượng người dùng học sinh trong các cơ sở giáo dục càng nhiều (chú ý việc so sánh được trung ương sinch lý của học viên đầu cấp cho và cuối cấp cho đối với học sinh tiểu học, học viên dân tộc bản địa thiểu số, học sinh tất cả thực trạng khó khăn...);

- Vận dụng các lý lẽ về công tác tư vấn, hỗ trợ học viên để thực hiện tác dụng các biện pháp hỗ trợ tư vấn cùng hỗ trợ cân xứng cùng với từng đối tượng người sử dụng học sinh trong những cửa hàng dạy dỗ phổ biến. Vận dụng được một số trong những vận động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong số các đại lý dạy dỗ thêm trong hoạt động dạy học tập và giáo dục: Tạo đụng lực học tập; tổ chức triển khai hoạt động từng trải (đối với học sinh đái học); tổ chức triển khai vận động kinh nghiệm, hướng nghiệp (so với học sinh trung học đại lý, trung học phổ thông); Giáo dục đào tạo cực hiếm sống, kĩ năng sống; Hỗ trợ tâm lý đến học viên đầu cấp cho, cuối cấp (đối với học sinh tè học);...

- Hỗ trợ đồng nghiệp xúc tiến hiệu quả những hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh vào hoạt động dạy dỗ học với giáo dục trong số các đại lý giáo dục diện tích lớn.

16

24

III. Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục

GVPT

08

Xây dựng văn hóa bên trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của Việc gây ra văn hóa truyền thống đơn vị trường trong những cơ sở dạy dỗ phổ thông.

2. Các cực hiếm chủ chốt cùng cách thức cải cách và phát triển văn hóa truyền thống công ty trường trong các các đại lý dạy dỗ phổ quát.

3. Một số phương án tạo môi trường thiên nhiên văn hóa truyền thống an lành vào đơn vị trường trong các cửa hàng dạy dỗ diện tích lớn.

- Phân tích được sự cần thiết, quý hiếm cốt lõi (văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học tập, trong bên trường;...); Cách thức xây cất và cải tiến và phát triển văn hóa truyền thống bên ngôi trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

- Vận dụng được một số trong những giải pháp kiến tạo môi trường xung quanh văn hóa an lành vào công ty trường; Vận dụng một số giải pháp thiết kế và cải cách và phát triển mối quan hệ thân mật và gần gũi của học sinh trong những đại lý dạy dỗ phổ thông; Tạo dựng bầu không khí thân mật với người cùng cơ quan trong triển khai kế hoạch dạy dỗ học tập với giáo dục trong các các đại lý giáo dục phổ thông; giáo dục và đào tạo về bảo tồn cùng phát huy văn hóa diễn tả được bản sắc đẹp vùng miền, dân tộc;...

- Hỗ trợ đồng nghiệp xây cất môi trường thiên nhiên văn hóa truyền thống mạnh khỏe trong số cửa hàng giáo dục phổ quát.

8

12

GVPT

09

Thực hiện nay quyền dân công ty vào đơn vị ngôi trường trong những cửa hàng giáo dục phổ thông

1. Một số vụ việc bao quát về quyền dân công ty trong trường trong những cơ sở dạy dỗ thêm.

2. Biện pháp tiến hành quyền dân công ty của gia sư và học viên trong số cửa hàng giáo dục phổ quát.

3. Biện pháp triển khai quyền dân công ty của cha mẹ học sinh trong các đại lý giáo dục diện tích lớn.

- Trình bày được một trong những vấn đề tổng quan về quyền dân công ty trong những các đại lý dạy dỗ phổ biến (Khái niệm, vai trò, luật,...); Một số phương án thực hiện quyền dân nhà của thầy giáo cùng học viên, cha mẹ học viên trong số các đại lý giáo dục phổ thông;

- Vận dụng được một số giải pháp triển khai, đẩy mạnh quyền dân công ty của học viên, bố mẹ học viên và giáo viên;

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào vấn đề triển khai với đẩy mạnh quyền dân nhà của học sinh, phụ huynh học sinh cùng gia sư.

8

12

GVPT

10

Thực hiện tại cùng sản xuất trường học tập bình an, chống phòng bạo lực học mặt đường trong các các đại lý giáo dục phổ thông

1. Vấn đề an toàn, chống chống bạo lực học tập đường vào ngôi trường trong các đại lý dạy dỗ rộng lớn hiện giờ.

2. Quy định với phương án xây dừng trường học tập bình yên, phòng phòng đấm đá bạo lực học tập đường trong những đại lý dạy dỗ rộng rãi.

3. Một số phương án tăng cường bảo đảm ngôi trường học bình an, phòng kháng đấm đá bạo lực học mặt đường trong các đại lý dạy dỗ nhiều trong bối cảnh hiện nay.

- Phân tích được yếu tố hoàn cảnh sự việc bình an, chống phòng bạo lực học tập con đường trong số đại lý dạy dỗ rộng lớn trong bối cảnh hiện nay nay;

- Vận dụng được các hình thức với các phương án (trong số ấy chú ý áp dụng được những phương án cai quản lớp học hiệu quả, dạy dỗ kỷ phương pháp tích cực, giáo dục phòng kháng khủng hoảng rủi ro, thương thơm tích, xâm hại cho học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông;...) nhằm kiến tạo ngôi trường học tập an ninh, chống chống bạo lực học tập đường;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan thiết kế ngôi trường học tập an ninh, chống kháng đấm đá bạo lực học mặt đường trong các cơ sở giáo dục đa dạng.

16

24

IV. Phát triển mối quan hệ giữa nhà ngôi trường, gia đình cùng thôn hội

GVPT

11

Tạo dựng mối quan hệ hợp tác và ký kết cùng với bố mẹ học sinh cùng những bên tương quan vào vận động dạy học tập và giáo dục học viên trong số cửa hàng dạy dỗ phổ thông

1. Vai trò của Việc tạo nên dựng mối quan hệ hợp tác ký kết cùng với phụ huynh của học viên cùng các bên liên quan.

2. Quy định về quan hệ hợp tác ký kết cùng với bố mẹ học sinh và các bên tương quan.

3. Biện pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với phụ huynh của học viên với những bên liên quan.

- Phân tích được mục đích của vấn đề tạo ra dựng mối quan hệ hợp tác ký kết cùng với bố mẹ học sinh cùng các mặt liên quan trong những cơ sở giáo dục thêm, tương xứng với luận điểm cung cấp học;

- Vận dụng được những điều khoản hiện tại hành cùng các biện pháp để tạo thành dựng quan hệ bắt tay hợp tác với phụ huynh học sinh cùng các mặt liên quan trong các đại lý dạy dỗ rộng rãi, tương xứng với luận điểm cung cấp học;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào vấn đề xây dừng các phương án tăng cường sự phối hợp nghiêm ngặt cùng với cha mẹ học viên cùng những bên tương quan trong các cơ sở giáo dục ít nhiều.

8

12

GVPT

12

Phối hợp thân nhà trường, mái ấm gia đình cùng làng mạc hội để tiến hành hoạt động dạy học tập mang lại học viên trong số cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của bài toán kết hợp thân bên trường, gia đình cùng buôn bản hội vào chuyển động dạy dỗ học trong những cơ sở dạy dỗ thêm.

2. Quy định của ngành về Việc phối kết hợp thân nhà trường, gia đình và buôn bản hội trong vận động dạy học tập trong những cơ sở giáo dục nhiều.

3. Biện pháp tăng cường kết quả kết hợp thân đơn vị ngôi trường, mái ấm gia đình cùng làng hội vào chuyển động dạy dỗ học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

- Phân tích được sự quan trọng của vấn đề kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình và xóm hội trong vận động dạy học học viên trong các cơ sở dạy dỗ phổ thông;

- Trình bày với áp dụng được công cụ của ngành về kết hợp thân đơn vị ngôi trường, mái ấm gia đình cùng làng hội trong hoạt động dạy học học viên trong các cửa hàng giáo dục phổ thông; Vận dụng được các kỹ năng hỗ trợ, mừng đón, xử lý đúng lúc các thông báo tự mái ấm gia đình về thực trạng tiếp thu kiến thức và tập luyện của học viên trong những các đại lý dạy dỗ phổ thông nhằm xây dựng và tiến hành các giải pháp giải đáp, hỗ trợ, cổ vũ học viên học hành và tiến hành lịch trình, chiến lược dạy dỗ học tập trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào câu hỏi thực hiện kết quả planer kết hợp thân bên ngôi trường, mái ấm gia đình và buôn bản hội trong vận động dạy học tập trong những đại lý giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

13

Păn năn hợp giữa bên trường, mái ấm gia đình cùng làng hội để triển khai dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp, lối sống và làm việc cho học sinh trong số cửa hàng giáo dục phổ thông

1. Sự quan trọng của câu hỏi phối kết hợp giữa bên ngôi trường, mái ấm gia đình và làng hội trong việc thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống, Cống hiến và làm việc cho học viên trong các đại lý dạy dỗ phổ thông.

2. Nội quy, luật lệ văn hóa truyền thống xử sự ở trong nhà trường; quy định tiếp nhận thông báo trường đoản cú những bên liên quan về đạo đức nghề nghiệp, lối sống của học viên trong số cửa hàng dạy dỗ rộng lớn.

3. Một số kỹ năng tăng cường kết quả phối kết hợp giữa đơn vị ngôi trường, mái ấm gia đình cùng làng hội trong chuyển động giáo dục học viên trong số cửa hàng dạy dỗ đa dạng.

- Trình bày được nguyên tắc của ngành về phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và làng mạc hội vào dạy dỗ đạo đức, lối sống và làm việc cho học viên trong những cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng được các luật pháp, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử với kỹ năng nhằm xử lý đúng lúc những ban bố đánh giá và thực hiện planer phối hợp giữa đơn vị trường, gia đình và thôn hội vào giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, Cống hiến và làm việc cho học viên trong những cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào câu hỏi thực hiện tác dụng chiến lược phối hợp giữa nhà trường, gia đình cùng xóm hội vào giáo dục đạo đức, lối sống và làm việc cho học viên trong các cửa hàng giáo dục rộng lớn.

8

12

V. Sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc, áp dụng technology biết tin, khai thác và thực hiện vật dụng technology trong dạy học tập, giáo dục

GVPT

14

Nâng cao năng lực sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc đối với thầy giáo trong số các đại lý dạy dỗ phổ thông

1. Tầm quan trọng của việc thực hiện ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa so với thầy giáo trong các cửa hàng giáo dục nhiều bây giờ.

2. Tài nguyên ổn học tập nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với cô giáo trong số cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Pmùi hương pháp từ học với chắt lọc tài nguyên học nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa để cải thiện hiệu quả áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa đối với giáo viên trong những đại lý giáo dục phổ biến.

- Phân tích được tầm đặc biệt của việc thực hiện nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa đối với gia sư trong các cơ sở giáo dục rộng rãi hiện nay nay;

- Lựa chọn lựa được tài ngulặng cùng vận dụng được phương pháp từ học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nhằm nâng cấp tác dụng thực hiện ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa so với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong bài toán chọn lựa tài ngulặng cùng vận dụng được cách thức từ bỏ học tập nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc nhằm nâng cấp tác dụng áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc đối với giáo viên trong số các đại lý dạy dỗ ít nhiều.

8

12

GVPT

15

Ứng dụng công nghệ thông báo, khai thác và thực hiện sản phẩm công nghệ vào dạy dỗ học với dạy dỗ học viên trong các cửa hàng dạy dỗ phổ thông

1. Vai trò của công nghệ thông báo, học liệu số cùng đồ vật công nghệ vào dạy học, giáo dục học sinh trong số cơ sở dạy dỗ thêm.

2. Các phần mềm với thứ technology hỗ trợ chuyển động dạy dỗ học và giáo dục học sinh trong những các đại lý giáo dục thêm.

3. Ứng dụng technology đọc tin, học tập liệu số cùng sản phẩm công nghệ vào hoạt động dạy dỗ học tập cùng dạy dỗ học viên trong các cửa hàng dạy dỗ càng nhiều.

- Trình bày được vai trò của công nghệ lên tiếng, học liệu số và sản phẩm công nghệ công nghệ vào dạy dỗ học với dạy dỗ học sinh trong số cơ sở dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng các phần mềm, học liệu số cùng sản phẩm công nghệ (internet; trường học kết nối; hệ thống cai quản học hành trực tuyến: LMS, TEMIS...) nhằm xây cất kế hoạch bài học kinh nghiệm, chiến lược giáo dục cùng làm chủ học sinh sống trường trong số các đại lý giáo dục phổ thông; vào vận động trường đoản cú học tập, tự bồi dưỡng;

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực vận dụng technology đọc tin, khai quật và áp dụng đồ vật công nghệ trong chuyển động dạy dỗ học tập, dạy dỗ và làm chủ học viên trong các cơ sở giáo dục rộng lớn.

16

24

IV. HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc tiến hành Cmùi hương trình bồi dưỡngliên tục thầy giáo cửa hàng dạy dỗ thêm bao gồm 03 lịch trình bồi dưỡngđược vẻ ngoài trên mục III của Chương thơm trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi cô giáo các đại lý dạy dỗ phổthông thực hiện Chương thơm trình bồi dưỡng thường xuyên bảo đảm thời lượng nạm thểnlỗi sau:

- Cmùi hương trình bồi dưỡng 01: Khoảng01 tuần/năm học tập (khoảng chừng 40 tiết/năm học);

- Cmùi hương trình tu dưỡng 02: Khoảng01 tuần/năm học (khoảng chừng 40 tiết/năm học);

- Cmùi hương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/nămhọc tập (40 tiết/năm học);

b) Căn uống cứ đề nghị trách nhiệm, kế hoạchgiáo dục của địa pmùi hương vào hằng năm học tập, các cung cấp làm chủ giáo dục tất cả thểthay đổi thời lượng Cmùi hương trình bồi dưỡng 01 và Chương trình tu dưỡng 02 phùđúng theo cơ mà ko biến hóa thời lượng Chương trình bồi dưỡng03 của từng giáo viên cơ sở giáo dục nhiều (đảm bảo an toàn thời lượng 1trăng tròn tiết/năm);

c) Căn cứ Cmùi hương trình tu dưỡng 03,giáo viên cơ sở dạy dỗ thêm từ chọn những mô đun phải bồi dưỡng tương xứng vớinhu yếu phát triển phẩm hóa học, năng lực nghề nghiệp và công việc của cá nhân trong mỗi năm đảmbảo thời lượng theo qui định.

Xem thêm: Cách Tạo Địa Điểm Check In Trên Facebook Bằng Máy Tính, Điện Thoại

3. Việc tiến hành triển khai Chươngtrình bồi dưỡng liên tục gia sư đại lý giáo dục rộng rãi được thực hiệnhàng năm theo Quy chế tu dưỡng tiếp tục bởi vì Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạoban hành./.


Chuyên mục: Tin tức