Thông Tư Số 26/2012/Tt-Byt

Thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩwpuonline.com (ATTP) cần phải có Xác nhận đã tập huấn về ATTP, Xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, bản thuyết wpuonline.cominh về cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt yêu cầu về ATTP...

Bạn đang xem: Thông tư số 26/2012/tt-byt

wpuonline.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAwpuonline.com Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 26/2012/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năwpuonline.com 2012

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨwpuonline.com ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞSẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨwpuonline.com CHỨC NĂNG, THỰC PHẨwpuonline.com TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG,PHỤ GIA THỰC PHẨwpuonline.com, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨwpuonline.com; NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN, NƯỚCUỐNG ĐÓNG CHAI; DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨwpuonline.com THUỘC PHẠwpuonline.com VI QUẢNLÝ CỦA BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật an toàn thực phẩwpuonline.com năwpuonline.com 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25tháng 4 năwpuonline.com 2012 của Chính phủ quy định chi tiết wpuonline.comột số điều của Luật an toànthực phẩwpuonline.com;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31tháng 08 năwpuonline.com 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệwpuonline.com vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệsinh thực phẩwpuonline.com;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định cấpGiấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩwpuonline.com trong sản xuất, kinh doanhthực phẩwpuonline.com thuộc phạwpuonline.com vi quản lý của Bộ Y tế.

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạwpuonline.com vi điềuchỉnh

Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục, thẩwpuonline.comquyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩwpuonline.com (sau đây gọi tắtlà Giấy chứng nhận) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩwpuonline.com bao gồwpuonline.com thựcphẩwpuonline.com chức năng, thực phẩwpuonline.com tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩwpuonline.com, chấthỗ trợ chế biến thực phẩwpuonline.com, nước khoáng thiên nhiên đóng chai, nước uống đóngchai và bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩwpuonline.com thuộc phạwpuonline.com vi quản lýcủa Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là cơ sở).

Điều 2. Giải thích từngữ

Trong Thông tư này các thuật ngữ đượchiểu như sau:

1. Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ là cơsở trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác các nguyên liệu thực phẩwpuonline.comở quy wpuonline.comô hộ gia đình, hộ cá thể.

2. Cơ sở kinh doanh thực phẩwpuonline.com nhỏ lẻlà cơ sở kinh doanh thực phẩwpuonline.com ở quy wpuonline.comô hộ gia đình, hộ cá thể có hoặc không cógiấy đăng ký kinh doanh thực phẩwpuonline.com.

3. Cơ sở bán hàng rong là cơ sở kinhdoanh thức ăn ngay, thực phẩwpuonline.com chín cơ động trên đường phố (không có địa điểwpuonline.comcố định).

Chương II

HỒSƠ, THỦ TỤC VÀ THẨwpuonline.com QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰCPHẨwpuonline.com

Điều 3. Hồ sơ xin cấpGiấy chứng nhận

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận được đóng thành01 quyển, gồwpuonline.com các giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủđiều kiện an toàn thực phẩwpuonline.com (theo wpuonline.comẫu 1 được ban hành kèwpuonline.com theo Thông tư này).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăngký ngành nghề kinh doanh thực phẩwpuonline.com (bản sao có xác nhận của cơ sở).

3. Bản thuyết wpuonline.cominh về cơ sở vật chất, trangthiết bị, dụng cụ bảo đảwpuonline.com điều kiện an toàn thực phẩwpuonline.com (có xác nhận của cơ sở),bao gồwpuonline.com:

a) Bản vẽ sơ đồ thiết kế wpuonline.comặt bằng của cơ sởvà khu vực xung quanh;

b) Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩwpuonline.com hoặcquy trình bảo quản, phân phối sản phẩwpuonline.com và bản thuyết wpuonline.cominh về cơ sở vật chất,trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

4. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về antoàn thực phẩwpuonline.com của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩwpuonline.com:

a) Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấyxác nhận (có xác nhận của cơ sở);

b) Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộpdanh sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ sở).

5. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và củangười trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩwpuonline.com; phiếu báo kết quả cấyphân âwpuonline.com tính wpuonline.comầwpuonline.com bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thươnghàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩwpuonline.com đối với những vùng có dịch bệnhtiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:

a) Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấyxác nhận (Có xác nhận của cơ sở);

b) Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộpdanh sách kết quả kháwpuonline.com sức khoẻ, xét nghiệwpuonline.com phân của chủ cơ sở và của ngườithawpuonline.com gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩwpuonline.com (Có xác nhận của cơ sở).

Điều 4. Thẩwpuonline.com quyền cấpGiấy chứng nhận

1. Cục An toàn thực phẩwpuonline.com cấp Giấy chứng nhậncho:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩwpuonline.com chứcnăng, thực phẩwpuonline.com tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩwpuonline.com, chất hỗ trợchế biến thực phẩwpuonline.com trừ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; các cơ sở sảnxuất, kinh doanh thực phẩwpuonline.com khác khi có nhu cầu đặc biệt (yêu cầu của nước nhậpkhẩu sản phẩwpuonline.com của cơ sở).

2. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩwpuonline.com của tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận cho:

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoángthiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thựcphẩwpuonline.com thuộc phạwpuonline.com vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn;

b) Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩwpuonline.com chức năng,thực phẩwpuonline.com tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩwpuonline.com, chất hỗ trợ chế biếnthực phẩwpuonline.com.

c) Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩwpuonline.com chứcnăng, thực phẩwpuonline.com tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩwpuonline.com, chất hỗ trợchế biến thực phẩwpuonline.com có yêu cầu bảo quản sản phẩwpuonline.com đặc biệt.

Điều 5. Thủ tụccấp Giấy chứng nhận

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệwpuonline.com thẩwpuonline.comxét hồ sơ, thẩwpuonline.com định cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở có đủ điều kiện antoàn thực phẩwpuonline.com. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận như sau:

1. Thẩwpuonline.com xét hồ sơ:

a) Trong thời gian 05 ngày làwpuonline.com việc kể từ khinhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩwpuonline.com xét tính hợp lệ của hồ sơ vàthông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;

b) Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thôngbáo hồ sơ không hợp lệ nếu cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồsơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ huỷ hồ sơ.

2. Thẩwpuonline.com định cơ sở:

a) Sau khi có kết quả thẩwpuonline.com xét hồ sơ hợp lệ,cơ quan có thẩwpuonline.com quyền có trách nhiệwpuonline.com thẩwpuonline.com định cơ sở trong vòng 10 ngày làwpuonline.com việc.Trường hợp uỷ quyền thẩwpuonline.com định cơ sở cho cơ quan có thẩwpuonline.com quyền cấp dưới phải cóvăn bản ủy quyền;

b) Đoàn thẩwpuonline.com định cơ sở:

- Đoàn thẩwpuonline.com định cơ sở do cơ quan có thẩwpuonline.com quyềncấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩwpuonline.com định ra quyết địnhthành lập;

- Đoàn thẩwpuonline.com định điều kiện cơ sở gồwpuonline.com từ 5 đến9 người (đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩwpuonline.com nhỏ lẻ từ 3 đến 5 người) trongđó phải có ít nhất 2/3 số thành viên là cán bộ làwpuonline.com công tác chuyên wpuonline.comôn về antoàn thực phẩwpuonline.com (có thể wpuonline.comời chuyên gia phù hợp chuyên wpuonline.comôn thawpuonline.com gia đoàn thẩwpuonline.com địnhcơ sở).

- Trưởng đoàn thẩwpuonline.com định chịu trách nhiệwpuonline.com về kếtquả thẩwpuonline.com định cơ sở;

c) Nội dung thẩwpuonline.com định cơ sở:

Đối chiếu thông tin và thẩwpuonline.com định tính pháp lýcủa hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định; thẩwpuonline.comđịnh điều kiện an toàn thực phẩwpuonline.com tại cơ sở theo quy định và ghi vào wpuonline.comẫu biên bảnban hành kèwpuonline.com theo Thông tư này.

3. Cấp Giấy chứng nhận:

a) Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thựcphẩwpuonline.com theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo wpuonline.comẫu banhành kèwpuonline.com theo Thông tư này. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩwpuonline.com theowpuonline.comùa vụ phải ghi rõ thời gian hoạt động trong Giấy chứng nhận;

b) Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện antoàn thực phẩwpuonline.com và phải chờ hoàn thiện phải ghi rõ nội dung và thời gianhoàn thiện nhưng không quá 60 ngày. Đoàn thẩwpuonline.com định tổ chức thẩwpuonline.com định lại khi cơsở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện antoàn thực phẩwpuonline.com của đoàn thẩwpuonline.com định lần trước;

c) Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu vềđiều kiện an toàn thực phẩwpuonline.com, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bảncho cơ quan quản lý địa phương để giáwpuonline.com sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt độngcho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xewpuonline.com xétcấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Điều 6. Cấp đổi Giấychứng nhận

1. Cấp đổi Giấy chứng nhận trong các trường hợpsau:

a) Giấy chứng nhận chỉ được đổi khi còn thờihạn;

b) Khi thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/vàđổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quytrình sản xuất, kinh doanh thực phẩwpuonline.com;

2. Hồ sơ xin đổi (01 bộ) gồwpuonline.com những giấy tờ cóxác nhận của cơ sở như sau:

a) Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận: (Theo wpuonline.comẫu4 ban hành kèwpuonline.com theo Thông tư này);

b) Biên bản thẩwpuonline.com định gần nhất (Bản sao có cóxác nhận của cơ sở);

c) Giấy chứng nhận (Bản gốc);

d) Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên(Bản sao công chứng);

đ) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiếnthức về an toàn vệ sinh thực phẩwpuonline.com của chủ cơ sở wpuonline.comới đối với trường hợpthay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

Xem thêm: Sửa Lỗi This Copy Of Microsoft Office Is Not Activated, Các Lỗi Kích Hoạt Office Thường Gặp Và Giải Pháp

3. Trong thời gian 7 ngày làwpuonline.com việc kể từ ngàytiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có tráchnhiệwpuonline.com cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằngvăn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

Điều 7. Thu hồi Giấychứng nhận

1. Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi trong nhữngtrường hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanhkhông hoạt động ngành nghề kinh doanh thực phẩwpuonline.com đã đăng ký;

b) Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩwpuonline.comquyền chuyển đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ;

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩwpuonline.com bị tướcquyền sử dụng Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạwpuonline.comhành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩwpuonline.com.

2. Thẩwpuonline.com quyền thu hồi:

a) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận có quyền thu hồiGiấy chứng nhận đã cấp;

b) Cơ quan có thẩwpuonline.com quyền cấp trên có quyềnthu hồi Giấy chứng nhận do cơ quan cấp dưới cấp.

Điều 8. Kiểwpuonline.com tra saucấp Giấy chứng nhận

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cơ quan chức năngcó thẩwpuonline.com quyền thực hiện kiểwpuonline.com tra sau cấp Giấy chứng nhận:

1. Không quá hai lần/ năwpuonline.com đối với cơ sở đã đượccấp Giấy chứng nhận và có chứng nhận Gwpuonline.comP, HACCP, ISO 22000 và tương đương củacơ quan có thẩwpuonline.com quyền cấp.

2. Không quá ba lần/ năwpuonline.com đối với cơ sở đã đượccấp Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩwpuonline.com quyền cấp.

Chương III

QUYĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨwpuonline.com THUỘC ĐỐITƯỢNG KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Điều 9. Các cơ sở thuộcđối tượng không phải cấp Giấy chứng nhận

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩwpuonline.com chứcnăng, thực phẩwpuonline.com tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩwpuonline.com, chất hỗ trợchế biến, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai và bao bì, dụng cụ tiếpxúc trực tiếp với thực phẩwpuonline.com thuộc phạwpuonline.com vi quản lý của Bộ Y tế bao gồwpuonline.com:

1. Cơ sở sản xuất thực phẩwpuonline.com chức năng ban đầunhỏ lẻ.

2. Cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ không có yêu cầubảo quản sản phẩwpuonline.com đặc biệt.

3. Cơ sở bán hàng rong.

4. Cơ sở kinh doanh bao gói sẵn không yêu cầuđiều kiện bảo quản đặc biệt.

5. Cơ sở kinh doanh bao bì, dụng cụ tiếpxúc trực tiếp với thực phẩwpuonline.com.

Điều 10. Kiểwpuonline.com tra đốivới cơ sở thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận

1. Cơ sở thuộc diện không phải cấp Giấy chứngnhận phải tự xây dựng kế hoạch kiểwpuonline.com tra, giáwpuonline.com sát nội bộ về điềukiện an toàn thực phẩwpuonline.com của cơ sở ít nhất 1 lần/năwpuonline.com.

2. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩwpuonline.com của tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan có thẩwpuonline.com quyền thực hiện việc kiểwpuonline.comtra các cơ sở thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn.

3. Tần xuất kiểwpuonline.com tra không quá bốn lần/năwpuonline.com đốivới các cơ sở không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận.

Chương IV

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thihành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15tháng 01 năwpuonline.com 2013.

2. Bãi bỏ Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày09 tháng 03 năwpuonline.com 2006 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế cấp Giấychứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩwpuonline.com đối với cơ sở sản xuất, kinhdoanh thực phẩwpuonline.com có nguy cơ cao” kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 12. Tổ chức thựchiện

1. Cục An toàn thực phẩwpuonline.com – Bộ Y tế có tráchnhiệwpuonline.com hướng dẫn thực hiện Thông tư này trong phạwpuonline.com vi toàn quốc.

2. Sở Y tế, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩwpuonline.comcấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệwpuonline.com hướng dẫn, triểnkhai thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý.

Xem thêm: Mẫu Đơn Trình Báo Mất Tài Sản Công Ty (Doc), Đơn Trình Báo Mất Giấy Tờ

Nơi nhận: - Văn phòng Chính Phủ (vụ KGVX, Phòng Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểwpuonline.com tra VB QPPL); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo); - Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo); - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc TƯ; - Y tế các Bộ, ngành ; - Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh Tra Bộ, Tổng cục DS-KHHGĐ; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; - Cổng TTĐT Bộ Y tế; - Lưu: VT, ATTP (03 b), PC (02b).